Treść strony

OBOWIĄZKI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Szanowni Mieszkańcy,

Dbałość o środowisko jest obowiązkiem każdego z nas.  Dotyczy to zarówno kwestii odpadów – prawidłowej segregacji, a przede wszystkim ograniczeniu ich powstawania, właściwej gospodarki wodno-ściekowej, jak również ochrony powietrza. Dlatego przypominamy:

  1. wszystkie podmioty, które nie są zobowiązane do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, zobowiązane są do zawarcia umowy z  przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej (postanowienia rzeczonej umowy muszą zapewniać selektywny odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych);
  2. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość właściciele nieruchomości zobowiązani są do zaktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  3. właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi;
  4. od 1 stycznia 2023 r. nie należy eksploatować urządzeń grzewczych na paliwa stałe niespełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012.

wstecz

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30