Treść strony

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Miasta Maków Mazowiecki na rok 2017.

II. Zakres obowiązku podatkowego

Zgodnie z art 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2018 r., poz. 1445 z późń. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton;
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 7. autobusy.

III. Podmiot podatku

Zgodnie z art. 9 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawna podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Ponadto zgodnie z art. 78 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018 r., poz. 1990 z późń. zm.) na wniosek właściciela pojazdu jest możliwe czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu skutkuje wygaśnięciem - w stosunku do danego pojazdu - obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w związku z czym, podatnik zobowiązany jest zarówno po otrzymaniu decyzji, jak i po jej wygaśnięciu odpowiednio skorygować deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 na dany rok podatkowy.

Właściciele środków transportowych podlegających opodatkowaniu zobowiązani są:

 1. składać, w terminie do dnia 15 lutego, właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. podatnicy winni odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na swój indywidualny rachunek bankowy, dotyczący podatku od środków transportowych lub w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 6.

IV. Terminy płatności podatku od środków transportowych

 1. Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia:
  • I rata - 15 lutego każdego roku,
  • II rata - 15 września każdego roku.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
  1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
   • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
   • do dnia 15 września danego roku - II rata;
  2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

W przypadku uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, który jest przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

V. Wymagane dokumenty

 1. Formularz DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. DT-1/A Załącznik do ww deklaracji
 3. Dokumenty potwierdzające zakup, zbycie pojazdu lub czasowe jego wyrejestrowanie z ruchu (tj. umowa/faktura zakupu, sprzedaży, dowód rejestracyjny lub uwierzytelniona kopia, decyzja organu rejestracyjnego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu).
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania podatnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

VI. Ulgi w podatku – osoby fizyczne

Na podstawie art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) Na wniosek podatnika z uwagi na "ważny interes podatnika" lub "ważny interes publiczny" organ podatkowy może udzielić ulgi:

 • odroczyć termin płatności (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
 • rozłożyć płatność na raty (wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności),
 • rozłożyć zaległość podatkową wraz z odsetkami na raty,
 • odroczyć zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzyć zaległość podatkową z tytułu podatku od środków transportowych (wniosek należy złożyć po upływie terminu płatności).

VII. Ulga w podatku – osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Na podstawie art. 67 a i art. 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.).

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 1. które nie stanowią pomocy publicznej;
 2. które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 3. które stanowią pomoc publiczną:
  1. udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
  2. udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
  3. udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
  4. udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
  5. będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
  6. na szkolenia,
  7. na zatrudnienie,
  8. na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
  9. na restrukturyzację,
  10. na ochronę środowiska,
  11. na prace badawczo-rozwojowe,
  12. regionalną,
  13. udzieloną na inne przeznaczenie określone przez Radę Ministrów.

W złożonym wniosku należy określić rodzaj ulgi o którą ubiega się podatnik oraz wykazać istnienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, które należy poprzeć odpowiednimi dowodami.

VIII. Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

IX. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem organu podatkowego – Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim u w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

X. Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim - Biuro Obsługi Interesanta lub pokój Nr 2 w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 16.00
 • wtorek 8.00- 15.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - pok. Nr 2 – podinspektor Agnieszka Janicka, tel. +48 (29) 71 42 142.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - podatek od środków transportowych osób fizycznych – wnioski w sprawach ulg (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

I. Podstawa prawna

art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

II. Sposób załatwienia sprawy

W trakcie postępowania strona zostanie wezwana do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Postępowanie zostanie zakończone wydaniem stosownej decyzji, w której Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przychyli się do wniosku podatnika lub odmówi podatnikowi przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

III. Wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju ulgi, z której zamierza skorzystać podatnik należy złożyć:

 1. „Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub/i zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę” lub
 2. „Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek od zaległości podatkowej” lub
 3. „Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej.”
 4. Załączniki:
  1. Zaświadczenie o średnich dochodach własnych i wszystkich osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o średnich dochodach netto z ostatnich trzech miesięcy, odcinek renty lub /i emerytury),
  2. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz zaświadczenie z US o dochodach uzyskanych przez wnioskodawcę w roku poprzednim i na dwa lata przed złożeniem wniosku o ulgę,
  3. W przypadku złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności podatku/zaległości podatkowej lub złożenia wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej należy określić wysokość przewidywanych dochodów w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o ulgę,
  4. Zaświadczenie o osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym jako osoby bezrobotnej oraz o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku w związku z brakiem zatrudnienia,
  5. Kopie bieżących rachunków dokumentujących ponoszenie stałych wydatków mieszkaniowych (faktura i dowód poniesionej opłaty),
  6. Orzeczenia o przyznanej pomocy społecznej z Ośrodka Pomocy Społecznej,
  7. Kopia zaciągniętego kredytu oraz dowód potwierdzający spłatę rat kredytu,
  8. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (kopie wypisów ze szpitala, rachunki za leki),
  9. Potwierdzone wydatki ponoszone na naukę.
  10. inne: w trakcie postępowania organ podatkowy może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia innych dowodów niż wyżej wskazane.

IV. Miejsce składania/odbioru dokumentów

Kancelaria Urzędu Miejskiego Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6, lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jednostka odpowiedzialna - Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

V. Opłaty

Nie pobiera się.

VI. Termin załatwienia sprawy

W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadomi o tym stronę podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskaże nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

VII. Tryby odwoławcze

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Makowie Maz.. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Uwagi

 1. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów organ podatkowy wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.
 2. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - podatek od środków transportowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wnioski w sprawach ulg (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

I. Podstawa prawna

art. 67 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 67b.

II. Sposób załatwienia sprawy

W trakcie postępowania strona zostanie wezwana do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Postępowanie zostanie zakończone wydaniem stosownej decyzji, w której Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przychyli się do wniosku podatnika lub odmówi podatnikowi przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

III. Wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju ulgi, z której zamierza skorzystać podatnik należy złożyć:

 1. „Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub/i zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę” lub
 2. „Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek od zaległości podatkowej” lub
 3. „Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej.”
 4. Załączniki:
  1. Zaświadczenie o średnich dochodach własnych i wszystkich osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o średnich dochodach netto z ostatnich trzech miesięcy, odcinek renty lub/i emerytury),
  2. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz zaświadczenie z US o dochodach uzyskanych przez wnioskodawcę w roku poprzednim i na dwa lata przed złożeniem wniosku o ulgę,
  3. W przypadku złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności podatku/ zaległości podatkowej lub złożenia wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej należy określić wysokość przewidywanych dochodów w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o ulgę,
  4. Zaświadczenie o osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym jako osoby bezrobotnej oraz o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku w związku z brakiem zatrudnienia,
  5. Kopie bieżących rachunków dokumentujących ponoszenie stałych wydatków mieszkaniowych (faktura i dowód poniesionej opłaty),
  6. Orzeczenia o przyznanej pomocy społecznej z Ośrodka Pomocy Społecznej,
  7. Kopia zaciągniętego kredytu oraz dowód potwierdzający spłatę rat kredytu,
  8. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (kopie wypisów ze szpitala, rachunki za leki),
  9. Potwierdzone wydatki ponoszone na naukę.
 5. Wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy tzn. podać o jakiego rodzaju ulgę wnioskodawca się ubiega – czy wnioskowana pomoc ma być udzielona w ramach zasady de minimis, na szkolenia, na zatrudnienie, na restrukturyzację itd.; czy też jako ulga nie stanowiąca pomocy publicznej.
  1. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis należy przedłożyć:
   • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 311 ze zm.)
   • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym zakresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż de minimis należy:
   • przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomoc. Powyższe informacje winny być złożone w formie i treści jaką określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 312 ze zm.),
  3. Podać informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zasięgu terytorialnym jaki obejmuje (lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny) oraz udziału i konkurencji na rynku (krajowej i zagranicznej),
  4. Podać kto jest głównym odbiorcą świadczonych przez podatnika towarów lub usług, gdzie znajduje się siedziba podatnika oraz gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

IV. Miejsce składania/odbioru dokumentów

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim ul. Moniuszki 6 lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Jednostka odpowiedzialna - Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

V. Opłaty

Nie pobiera się.

VI. Termin załatwienia sprawy

W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadomi o tym stronę podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskaże nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

VII. Tryby odwoławcze

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Uwagi

 1. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów organ podatkowy wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.
 2. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - podatek od środków transportowych osób prawnych – wnioski w sprawach ulg (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)

I. Podstawa prawna

art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 67b.

II. Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie zostanie zakończone wydaniem stosownej decyzji, w której Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przychyli się do wniosku podatnika lub odmówi podatnikowi przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

III. Wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju ulgi, z której zamierza skorzystać podatnik należy złożyć:

 1. „Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub /i zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę” lub
 2. „Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek od zaległości podatkowej” lub
 3. „Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku /zaległości podatkowej.”, w których należy wskazać istnienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego (winno być poparte odpowiednimi dokumentami i dowodami).
 4. Załączniki:
  1. Sprawozdania obrazujące obecną sytuację finansową podatnika oraz sytuację finansową z ostatnich trzech lat obrotowych tj. rachunek zysków i strat;
  2. Informacja dotycząca uzyskiwanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł;
  3. Informacja przed stawiająca aktualny stan i strukturę należności oraz zobowiązań (podział na należności przeterminowane i dochodzone na drodze sądowej); zobowiązania krótko i długoterminowe z wykazaniem zobowiązań przeterminowanych, z podaniem wysokości, terminu wymagalności, kontrahentów oraz spisu zabezpieczeń a także podanie jakie są podejmowane działania w celu ich ściągnięcia;
  4. Oświadczenie o zaciągniętych kredytach wraz z podaniem kwoty zobowiązania, terminu i wysokości miesięcznej spłaty;
  5. Zestawienie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych wraz ze wskazaniem wysokości każdego z nich, wierzycieli, tytułu i terminów płatności oraz spisu zabezpieczeń tych zobowiązań;
  6. W przypadku złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności podatku/ zaległości podatkowej lub złożenia wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej należy określić wysokość przewidywanych dochodów w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o ulgę,
  7. Inne dokumenty niż wyżej wymienione, które zdaniem wnioskodawcy przemawiają za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku;
  8. Dokument identyfikujący wnioskodawcę – wypis z KRS;
  9. W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
 5. W sytuacji gdy wniosek zostanie złożony przez podatnika będącego przedsiębiorcą poza ww. dokumentami należy również:
  1. Wskazać tzw. przeznaczenie wnioskowanej pomocy publicznej tzn. podać o jakiego rodzaju ulgę wnioskodawca występuje –czy wnioskowana pomoc ma być udzielona w ramach zasady de minimis, na szkolenia, na zatrudnienie, na restrukturyzację itd.; czy też jako ulga nie stanowiąca pomocy publicznej.
  2. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis należy przedłożyć:
   • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 311 ze zm.)
   • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym zakresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  3. W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż de minimis należy:
   • przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomoc. Powyższe informacje winny być złożone w formie i treści jaką określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 312 ze zm.)
  4. Podać informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zasięgu terytorialnym jaki obejmuje (lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny) oraz udziału i konkurencji na rynku (krajowej i zagranicznej),
  5. Podać kto jest głównym odbiorcą świadczonych przez podatnika towarów lub usług, gdzie znajduje się siedziba podatnika oraz gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza,
  6. w przypadku toczących się postępowań układowych – kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
  7. kopia ewentualnych programów naprawczych.

IV. Miejsce składania/odbioru dokumentów

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim , ul. Moniuszki 6, lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jednostka odpowiedzialna - Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

V. Opłaty

Nie pobiera się.

VI. Termin załatwienia sprawy

W ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadomi o tym stronę podając przyczynę niedotrzymania terminu i wskaże nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

VII. Tryby odwoławcze

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Uwagi

 1. W przypadku niezłożenia kompletu dokumentów organ podatkowy wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.
 2. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30