Treść strony

 • tablica informacyjno-promocyjna Mazowsze dla równomiernego rozwoju
 • tablica informacyjno-promocyjna Mazowsze dla równomiernego rozwoju termomodernizacja budynków uż. publ.
 • 5

Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #solidarnośćmazowiecka

W ramach zadania została wykonana nowa nawierzchnia drogi o łącznej długości 0,230 km. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 303.621,88 złotych.

 • Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo
 • Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo
 • Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo
 • Przebudowa odcinka drogi na Zakliczewo

Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim

Trwają prace związane z modernizacją infrastruktury ogrodowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Metalowiec. W ramach zadania za kwotę: 50.000,00 złotych zostanie wyremontowany budynek gospodarczy, brama wjazdowa, część ogrodzenia oraz zakupione zostaną panele fotowoltaiczne. Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.00,00 złotych, ze środków Miasta w kwocie 20.000,00 złotych, natomiast wkład własny ROD Metalowiec wyniesie 10.000,00 złotych.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

 • Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim
 • Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim
 • Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim
 • Modernizacja infrastruktury ogrodowej ROD Metalowiec w Makowie Mazowieckim
 • Zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Maków Mazowiecki”
 • Zadanie pn. „Zakup i montaż nagłośnienia scenicznego w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim”
 • Zadanie pn. „Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim”
 • Zadanie pn. „DziałaMy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim”
 • Zadanie pn. „Restauracja mogiły zbiorowej 20 Polaków w większości uczniów i harcerzy rozstrzelanych w 1940 r. przez Niemców”
 • Zadanie pn. „Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki” współfinansowano ze środków Samorządu...

DOPOSAŻENIE PLACÓWKI KLUBU SENIOR+ W STANOWISKA SŁUŻĄCE PODNIESIENIU KOMPETENCJI CYFROWYCH SENIORÓW

 • Doposażenie placówki Klubu Senior+ w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów
 • Tablica informacyjna o cyfrowej gminie
 • Zadanie pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki współfinansowano ze...
 • PLAKAT Gosia Gos - EFS

Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna – ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim

Miasto Maków Mazowiecki informuje, iż  zadanie pod nazwą: „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polna – ulice: Tuwima, Iwaszkiewicza, Staffa i Nałkowskiej w Makowie Mazowieckim” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.”

W ramach zadania zostało wymienionych 18 stanowisk słupowych wraz
z zamontowanymi oprawami. Istniejące skorodowane słupy zostały zastąpione nowymi. Oprawy rtęciowe wymieniono na  energooszczędne oświetlenie LED.

 • Logo Mazowsza
 • Logo Mazowsze dla Klimatu
 • Zdjęcie z lampą przed modernizacją
 • Zdjęcie z lampą przed modernizacją
 • Zdjęcie z lampą po modernizacji
 • Zdjęcie z lampą po modernizacji
 • Zdjęcie z lampą po modernizacji

"Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej"

Zadanie pod nazwą: „Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o łącznej długości 180,24 m. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 201.745,35 zł.

 • Zdjęcie ulicy Przemysłowej przed modernizacją
 • Zdjęcie ulicy Przemysłowej przed modernizacją
 • Zdjęcie ulicy Przemysłowej po modernizacji
 • Zdjęcie ulicy Przemysłowej po modernizacji
 • Logo Mazowsze

Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie pn. Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Maków Mazowiecki współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania czyszczeniu poddano 28,76 km dróg gminnych. Całkowita wartość zadania wynosi 61.000,00 złotych.

 • Logotypy Mazowsze oraz Mazowsze dla czystego powietrza

Modernizacja świetlicy działkowców wraz z zakupem wyposażenia dla ROD Metalowiec współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

W ramach zadania planowana jest modernizacja świetlicy działkowców, zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni oraz zakup wyposażenia do świetlicy działkowców. Całkowita wartość zadania wynosi 40.000,00 złotych. 

 • Logotypy Mazowsze oraz Mazowsze dla działkowców

Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim

 • obraz1

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

 • Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2021 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz...

Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

 • ""
 • ""

Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej

 • ""

Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa

 • ""

Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej

 • ""

ZDALNA SZKOŁA

Miasto Maków Mazowiecki pozyskało dofinansowanie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” w formie grantu o wartości 69 360,00 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli.

W związku z występującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożeniem epidemicznym, spowodowanym zakażeniami koronawirusem, nastąpiło zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie zajęć edukacyjnych w formie zdalnego nauczania. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, Miasto Maków Mazowiecki pozyskało dofinansowanie na zakup laptopów, które umożliwią uczniom i nauczycielom uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w systemie kształcenia zdalnego i kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • Logotypy dofinansowania

Modernizacja ulicy Krótkiej

 • alt="Modernizacja ulicy Krótkiej"

Modernizacja ulicy Sportowej

 • alt="Modernizacja ulicy Sportowej"

Modernizacja ulicy Rickovera

 • alt="Modernizacja ulicy Rickovera"

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej

 • alt="Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej"

DOFINANSOWANIE NA UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU "SENIOR+" W MAKOWIE MAZOWIECKIM

 • Informacja o dofinansowaniu

ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY SPOŁECZNO-INTEGRACYJNEJ

W 2018 roku zakończył się: "Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej". Aby budynek był ponownie w pełni funkcjonalny i bezpieczny w użytkowaniu, niezbędna była wymiana m.in. dachu, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, a także przebudowa ścian i fundamentów. Ponad to, w ramach zadania Miejska Orkiestra Dęta została wyposażona w nowe mundury, które są znakiem rozpoznawczym Orkiestry, podnoszą rangę zespołu, co wpływa na promocję regionu.

Pozyskana dotacja pochodzi z Lokalnej Grupy Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kwota otrzymanej dotacji to: 115 868,00 zł.

 • Tablica informacyjno-promocyjna

PRZYSTAŃ KAJAKARSKA W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza w naszym Mieście powstanie do końca roku przystań kajakarska. Wczoraj w Urzędzie Miejskim podpisano umowy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019. Oprócz Makowa Mazowieckiego umowę podpisali również Gmina Czerwonka i Gmina Baranowo na boiska wielofunkcyjne oraz Gmina Myszyniec na boisko sportowe do gier zespołowych. Całkowita kwota budowy przystani kajakarskiej wynosi 127 000 zł, z czego 95 250 zł pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

 • Podpisanie umowy na Przystań Kajakarską

WICEWOJEWODA SYLWESTER DĄBROWSKI PRZEKAZAŁ CZEK NA DOFINANSOWANIE DROGI GMINNEJ DLA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Uroczyste wręczenie symbolicznych czeków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na którym obecni byli Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Poseł Arkadiusz Czartoryski oraz Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski odbyło się w Pułtusku. Czeki odebrały następujące powiaty: makowski, pułtuski, wyszkowski i gminy miejskie oraz wiejskie: Maków Mazowiecki, Młynarze, Gzy, Pułtusk, Świercze, Winnica, Długosiodło, Rząśnik i Wyszków. W regionie ciechanowskim przekazane będzie dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 53 mln zł, dzięki któremu powstanie 6 dróg powiatowych i 15 dróg gminnych o łącznej długości ponad 83 km. Maków Mazowiecki otrzymał 1 331 680,00 zł dofinansowania na remont drogi gminnej.

 • Dofinansowanie drogi w Makowie Mazowieckim

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP MOBILNEJ SCENY PLENEROWEJ

 • Tablica o dofinansowaniu sceny plenerowej

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Mamy dwie dobre wiadomości. Po pierwsze rozpoczęto przebudowę Skweru Duńskiego, na którym wykonano kanalizację deszczową. Skwer Duński już niedługo stanie się kompleksem sportowo – rekreacyjnym, przeznaczonym dla całych rodzin. W ramach zadania zaplanowano utworzenie placu zabaw, siłowni plenerowej, miejsca odpoczynku, wymianę chodnika i ogrodzenia, nasadzenie nowych drzew i krzewów oraz montaż kamer. Skwer Duński nie będzie jedyną Otwartą Strefą Aktywności w Makowie Mazowieckim. Drugą dobrą wiadomością jest fakt, że Miasto otrzymało kolejne dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności przy stadionie miejskim. Kompleks sportowy zyska dodatkowo plac zabaw (trampolinę ziemną, ściankę wspinaczkową i huśtawkę), siłownię plenerową oraz urządzenia rekreacyjne.

 • Otwarte Strefy Aktywności w Makowie Mazowieckim

3 MILIONY DOFINANSOWANIA NA PRZEMYSŁOWĄ I ZACHODNIĄ

13 listopada Wojewoda Mazowiecki zatwierdził wstępną listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach zadania „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Projekt zgłoszony przez miasto „Rozbudowa ulicy Zachodniej drogi gminnej o nr 210451W i Przemysłowej drogi gminnej o nr 210473W w Makowie Mazowieckim”, uplasował się na pierwszym miejscu i otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 milionów. Przebudowa ulicy Przemysłowej i Zachodniej umożliwi stworzenie nowej trasy w układzie komunikacyjnym miasta. Zapewni on swego rodzaju obwodnicę miasta, a szczególnie jego centrum, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i odciąży drogi krajowe przebiegające przez miasto. Inwestycja będzie kosztować około 6 mln zł, a otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 mln zł, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu miasta.

 • 3 miliony dofinansowania na Przemysłową i Zachodnią

KOLEJNA MAKOWSKA ULICA ZOSTANIE WYREMONTOWANA

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych położonych przy ulicy 1 Maja 9, 13 i 6 już niedługo będą dojeżdżać do swoich bloków bez utrudnień. Od poniedziałku ruszył remont drogi dojazdowej, która zostanie wykonana z kostki brukowej. W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie kanalizacji deszczowej.

 • Kolejna makowska ulica zostanie wyremontowana

PIERWSZE MAKOWSKIE RONDO OFICJALNIE OTWARTE!


"Rondo 100-lecia Niepodległości Polski" – taką nazwę przyjęli radni Rady Miejskiej podczas uroczystej sesji 6 września. Nazwa ronda jest uhonorowaniem 100- lecia odzyskania niepodległości Polski, które wypada w tym roku, ale także była najchętniej wybieraną nazwą w sondzie, w której wzięli udział mieszkańcy Makowa na stronie lokalnego portalu makowonline.pl.
Chociaż po rondzie możemy jeździć już od kilku tygodni, oficjalnego otwarcia dokonali w dniu wczorajszym Burmistrz Miasta, Wicestarosta, Radni Miejscy, Radni Powiatowi, przedstawiciele GDDKiA, natomiast poświęcenia dokonał ks. Stanisław Dziekan.
Powstanie ronda jest zasługą nie tylko lokalnych władz oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale także jest to odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy nie raz zwracali się z prośbą o rozwiązanie problemu skrzyżowania ulicy Różańskiej i Warszawskiej.

 • Pierwsze makowskie rondo oficjalnie otwarte

DO MAKOWA TRAFI PONAD 1.3 MLN ZŁ WSPARCIA UNIJNEGO

21 sierpnia Burmistrz Miasta podpisał umowę na modernizację dwóch budynków mieszkalnych w Makowie Mazowieckim. Ponad 1,3 mln zł wsparcia unijnego zostanie przeznaczone na modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27a i 33. W ramach projektu wykonane zostaną m.in.: remont ścian piwnic, wymiana drzwi w klatkach schodowych i piwnicach, wymiana okien na poddaszach i w piwnicach, remont ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

Tytuł projektu: Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim
Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 1 598 790,54 zł
Kwota dofinansowania: 1 358 971,95 zł (1 119 153,37 zł EFRR + 239 818,58 BP)
Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

 • Do Makowa Mazowieckiego trafi ponad 1,3 mln zł wsparcia unijnego

JUŻ NIEBAWEM W MAKOWIE MAZ. POWSTANIE KLUB SENIORA

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim. Kwota jaką udało się pozyskać to 150 tys. zł, w ramach której zostanie przeprowadzony II etap remontu „Harcówki” wraz z jej wyposażeniem. W Klubie nie zabraknie pomieszczenia ogólnodostępnego pełniącego funkcję sali spotkań, zaplecza kuchennego, łazienki, szatni oraz pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Zadanie będzie realizowane z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Renowacja budynku zostanie ukończona do końca tego roku, a Klub zacznie funkcjonować od 2019 roku.

 • Już niebawem w Makowie Mazowieckim powstanie Klub Seniora +

BEZPIECZNIEJ PRZY ULICY PRZASNYSKIEJ

Miasto Maków Mazowiecki razem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zrealizowało inwestycję w ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych polegającą na budowie chodnika wzdłuż ulicy przasnyskiej. Zadanie było podzielone na dwa etapy. W 2017 roku zakończono etap I polegający na budowie jednostronnego chodnika pomiędzy ulicą Ciechanowską a ulica Przemysłową. W tym roku GDDKiA rozpoczyna realizację II etapu polegającego na budowie chodnika na odcinku już istniejącym przy byłym budynku BOLT do granicy administracyjnej miasta Maków Mazowiecki.
Przebiegająca przez Maków Mazowiecki droga krajowa nr 57 jest wyjątkowo niebezpieczna. Duże obciążenie ruchem, w tym również ruchem samochodów ciężarowych sprawia, iż na szczególne duże niebezpieczeństwo narażeni są piesi. Budowa chodnika przy drogach krajowych nie jest zadaniem Miasta, jednak dla bezpieczeństwa mieszkańców samorząd zdecydował się na przeznaczenie na tę inwestycję 78 720,00 złotych brutto i w ramach tej kwoty Miasto przygotowało pełną dokumentację budowy chodnika oraz uzyskało wymagane pozwolenia, natomiast realizacją inwestycji zajęła się GDDKiA.

 • Bezpieczniej przy ulicy Przasnyskiej

JUŻ NIEBAWEM KOLEJNA POZYSKANA DOTACJA ZMIENI OBLICZE DAWNEJ "HARCÓWKI"

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki podpisał umowę o przyznanie dotacji na operację pt. " Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej". Aby budynek był ponownie w pełni funkcjonalny i bezpieczny w użytkowaniu, niezbędna będzie wymiana m.in. dachu, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, a także przebudowa ścian i fundamentów. Ponad to, w ramach zadania Miejska Orkiestra Dęta zostanie wyposażona w nowe mundury, które będą znakiem rozpoznawczym Orkiestry, podniosą rangę zespołu, co wpłynie na promocję regionu.

Pozyskana dotacja pochodzi z Lokalnej Grupy Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Całkowita kwota zadania wyniesie 200 000 zł., w tym dotacja w kwocie 115 868,00 zł.

 • Dawna "Harcówka"

7 MILIONÓW NA REWITALIZACJĘ RYNKU

Po wielu miesiącach niepewności możemy odetchnąć z ulgą: otrzymaliśmy pieniądze na rewitalizację Rynku. Nasz projekt „Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta” zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Wniosek oceniono na 54 punkty i tym samym otrzymał wsparcie na łączną kwotę 7.034.003 milionów, z czego 5,5 miliona wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1,5 miliona to dofinansowanie z budżetu państwa. Cała wartość projektu wynosi 10 milionów. Cieszy nas tak wysoka lokata i pozyskanie zewnętrznych pieniędzy. Oznacza, to że nasza dokumentacja była perfekcyjnie przygotowana, dzięki czemu projekt okazał się najlepszy spośród wszystkich ocenianych wniosków. Jest to też docenienie naszego historycznego dorobku, ponieważ prace obejmą najstarszą część Makowa Mazowieckiego. Rewitalizacja Centrum Starego Miasta obok remontu budynku Bet-Hamidrasz, jest jednym ze sztandarowych zadań naszego samorządu. Dzięki tej inwestycji przywrócimy tej części miasta funkcje społeczno-gospodarcze, a tym samym wpłynie to na utworzenie z najstarszej części miasta terenu atrakcyjnego pod względem turystycznym oraz estetycznym, ale przede wszystkim pozwoli nam wszystkim czuć się dobrze we własnym „domu”.
W ramach projektu planowane są prace inwestycyjne dotyczące rewitalizacji rynku oraz budynku przy ul. Grabowej 14. Zakres prac na rynku obejmie remont, budowę i przebudowę nawierzchni wraz z ulicami wokół placów, budowę fontanny wraz z instalacjami wewnętrznymi, remont i przebudowę instalacji oświetleniowej, zagospodarowanie przestrzeni zielenią oraz obiektami małej architektury. Rewitalizacja obejmie również remont ulic wychodzących od Rynku tj. ulice Kilińskiego, Kościuszki, Zwrotna, Kościelna, 1-Maja, Poprzeczna, Brzozowa, Buźniczna i Spółdzielcza. 
Projekt otrzymał dofinansowanie z działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Projekt Rynku w Makowie Mazowieckim

PONAD 1000 NOWYCH ROŚLIN W MAKOWIE MAZOWIECKIM

980 krzewów i 64 drzewa – tyle nowych nasadzeń w naszym mieście pojawiło się od początku lipca. Całkowity koszt inwestycji to 16 068,00 złotych. Część pieniędzy w wysokości 7 230,60 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prace nasadzeniowe zakończyły się w połowie lipca, w efekcie nowe oblicze zyskał makowski Zalew, Park Sapera, niewielki teren przy skrzyżowaniu ulicy Przasnyskiej i Mickiewicza, pas zieleni wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz park przy ul. Polnej. Celem zadania było przywrócenie walorów przyrodniczych alejom i terenom zielonym oraz odtworzenie pierwotnych elementów kompozycji Parku Sapera.

 • Nowe nasadzenia w Makowie Mazowieckim
 • Nowe nasadzenia w Makowie Mazowieckim

NOWE INWESTYCJE DROGOWE W MAKOWIE


Już niedługo mieszkańcy Makowa Mazowieckiego będą mogli jeździć po nowo wyremontowanych drogach. Inwestycje pełną parą ruszyły już na Osiedlu Południe, gdzie nową nawierzchnię oraz kanalizację deszczową zyska ulica Różana, Konwaliowa i Słonecznikowa. Remonty będą dotyczyły także ulic: Jesionowa, Klonowa, Jałowcowa, Ogrodowa na Osiedlu Grzanka, a także ulicy Bursztynowa.

 • Inwestycje drogowe na os. Południe
 • Inwestycje drogowe na os. Południe

UROCZYSTE OTWARCIE CIEPŁOWNI

2 czerwca Miasto świętowało uroczyste otwarcie centralnej ciepłowni miejskiej przy ulicy Przemysłowej. Mimo, że ciepłownia zaczęła działać przed sezonem grzewczym, ostatnie prace wokół inwestycji skończyły się w maju. Nowa inwestycja w Mieście przyczyniła się do zlikwidowania ponad 120 indywidualnych kotłowni. A stężenie spalin wydobywających się z ciepłowni jest 10-krotnie mniejsze niż dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza. Na uroczystości zgromadzili się wspólnicy Spółki JUMA w osobach Burmistrza Miasta Tadeusza Ciak i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Katarzyny Ciesielskiej, Prezes Spółki JUMA Krzysztof Majkowski, Radny Sejmiku Województwa Mirosław Augustyniak, projektant i wykonawca inwestycji, radni Rady Miejskiej oraz księża. Krzysztof Majkowski dziękował wspólnikom spółki za współpracę przy inwestycji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 7.500.000,00 zł, z czego 3.000.000,00 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • Nowa ciepłownia miejska w Makowie Mazowieckim
 • Nowa ciepłownia miejska w Makowie Mazowieckim

DOTACJE DLA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

Chociaż czas oczekiwania na ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie nie należy do najkrótszych, to w końcu po kilku miesiącach otrzymaliśmy pozytywne wyniki kolejnych inwestycji. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naszym mieście zrobi się zielono i jednocześnie kolorowo. Drzewa i krzewy w różnych barwach pojawią się niebawem w centrum miasta przy głównym skrzyżowaniu dróg krajowych, przy ul. Polnej i wzdłuż pasa zieleni na ulicy Mickiewicza. Kolorową ścianę utworzoną z trzech rodzajów klonów można już podziwiać przy okazji spaceru nad makowskim zalewem. Część drzew zostanie także posadzona w Parku Sapera przy ścieżce edukacyjnej. Całkowita wartość projektu to 15 tys. złotych.To nie pierwsza dotacja z WFOŚiGW, we wrześniu br. będziemy realizować projekt "EKO Maków – Lubię to!" na który środki także pochodzą z ww. funduszu. Kolejna dotacja w kwocie ponad 40 tys. złotych pochodzi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju. Pozyskane dofinansowanie pozwoli na rewitalizację miejsca pochówku 20 Polaków uczniów i harcerzy rozstrzelanych w 1940 roku przez Niemców, znajdujące się "pod górką" na osiedlu Grzanka. Miejski Dom Kultury również otrzymał dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kolejny etap remontu budynku - sali baletowej.

 • Aleja klonów nad Zalewem
 • Aleja klonów nad Zalewem
 • Aleja klonów nad Zalewem
 • Aleja klonów nad Zalewem

RUSZYŁY PRACE REMONTOWE ZABYTKOWEJ BOŻNICY BET-HAMIDRASZ

W połowie maja rozpoczęła się realizacja projektu: „Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne”.

Dzięki pozyskanej dotacji zabytkowy budynek bożnicy stanie się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, oświatowych oraz artystycznych. Będzie dostępny w sposób nieograniczony dla mieszkańców z wszystkich grup społecznych. Rewitalizacja budynku i nadanie mu nowych funkcji będzie jedynym tego typu połączeniem zaplecza kulturalnego Miasta z jego wartością historyczną w regionie. W ramach zaplanowanej inwestycji zostanie wykonana przebudowa budynku i zmiana jego sposobu użytkowania tak, aby w jak najlepszy sposób odwzorować pierwotny wygląd Dawnej Bożnicy Żydowskiej. W efekcie powstaną pomieszczenia z przeznaczeniem na salę edukacyjno – konferencyjną, pomieszczenia biurowe  z zapleczem socjalnym, sanitarnym, magazynowym i porządkowym. Rewitalizacja obejmie także otoczenie budynku, w którym pojawią się elementy małej architektury. Budynek będzie także dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Mimo, iż budynek od kilkunastu lat nie był zamieszkiwany i ulegał coraz większemu zniszczeniu, to zachowały się jeszcze cenne elementy dla tej architektury. Należą do nich cztery słupy Bimy – miejsca gdzie się modlono i czytano Torę. Pod tynkiem odkryto pozostałości polichromii, a pod podłogą elementy starej posadzki - co zostanie dodatkowo wyeksponowane.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Osi Priorytetowej V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020. Cała wartość projektu wyniesie 1 623 097,37 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 1 119 937,18 zł. Remont prowadzi Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński z Makowa. Termin zakończenia prac planuje się na październik 2017 roku.

Budynek – zwany potocznie „małą synagogą” – został wzniesiony w drugiej połowie XIX w. (1873 r) przy Zielonym Rynku 5. Mieściła się w nim sala modlitw, dom studiów religijnych oraz jesziwa. Po drugiej wojnie światowej opuszczony obiekt przeznaczono na mieszkania.

 • Bet-Hamidrasz przed remontem
 • Bet-Hamidrasz przed remontem
 • Bet-Hamidrasz przed remontem
 • Bet-Hamidrasz przed remontem
 • Bet-Hamidrasz w trakcie remontu
 • Bet-Hamidrasz w trakcie remontu

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30