Treść strony

Nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

I. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2018, poz. 400 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
 
II. Termin załatwienia sprawy
Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
 
III. Wymagane dokumenty

Pisemne zgłoszenie osób zainteresowanych (rodzina lub osoby których nadanie odznaczenia dotyczy).
 
IV. Opłaty
Bez opłat.
 
V. Praktyczne informacje

Wniosek o nadanie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6. Wszelkie informacje na temat zasad występowania z wnioskiem o nadanie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie można uzyskać bezpośrednio w naszym Urzędzie lub pod numerem telefonu: 29 71 71 431, drogą elektroniczną : usc@makowmazowiecki.pl
 
Zasady dotyczące występowania z wnioskami o nadanie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie i ich rozpatrywania :
1. Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń wykonuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organy uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń, zwane dalej "wnioskodawcami", przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki nadanego orderu lub odznaczenia.
3. Wniosek o nadanie Medalu za długoletnie pożycie małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.
4. Odznakę nadanego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.
5. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie odznakę nadanego jej orderu lub odznaczenia oraz legitymację.
6. W przypadku podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzji o pozbawieniu orderu lub odznaczenia, Kancelaria wzywa osobę, która została pozbawiona orderu lub odznaczenia, do zwrotu odznaki tego orderu lub odznaczenia wraz z legitymacją.
7. Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem jej odznaki, orderu lub odznaczenia, doręcza się je najbliższej rodzinie osoby zmarłej.

Wniosek o nadanie odznaczenia

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30