Treść strony

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

I. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777)
- Uchwała nr XXI/159/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Miasta Maków Mazowiecki

II. Wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego własnoręczny podpis oraz adres, wskazanie faktu, który wymaga potwierdzenia przez organ w formie zaświadczenia
- W przypadku działania przez pełnomocnika albo prokurenta – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy albo dokument stwierdzający udzielenie prokury (oryginał lub jego odpis urzędowo poświadczony – adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie)
- W przypadku składania wniosku przez podmiot nie podlegający obowiązkowi wpisu w KRS – dokumenty potwierdzające sposób reprezentacji wnioskodawcy (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym)
Dokumenty należy złożyć:
- osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, w budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim (II piętro, pokój nr 27), na Biurze Podawczym w holu głównym,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego.

III. Termin załatwienia
Wydawanie zaświadczeń następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Odbiór zaświadczenia możliwy jest:
- osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby, w budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim (II piętro, pokój nr 27),
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej

IV. Opłaty
Nie pobiera się

V. Istotne informacje
W przypadku sprzedaży lub zakupu nieruchomości notariusze proszą o zaświadczenie potwierdzające czy nieruchomość jest położona na obszarze rewitalizacji.
Zaświadczenie wymagane jest TYLKO w dwóch przypadkach:
- gdy nieruchomość jest położona w obrębie, który jest w całości położony na obszarze rewitalizacji,
- gdy nieruchomość znajduje się w obrębie, który jest częściowo położony na obszarze rewitalizacji.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30