Treść strony

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez podmioty inne niż osoby fizyczne oraz osoby fizyczne chcące dokonać wycinki na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

II. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu.
2. Załączniki do wniosku:
a) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń;
b) zgoda właściciela nieruchomości (jeżeli jest wymagana);
c) oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów wspólnot);
d) rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
e) projekt planu:
- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz   informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

III. Termin złożenia wniosku
Nie ma określonego terminu złożenia wniosku.

IV. Termin realizacji wniosku
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

V. Opłaty
Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej. W przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

VII. Istotne informacje
1. W przypadku, gdy drzewo lub krzew rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ul. Kościuszki 16, 07-400 Ostrołęka).
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością oraz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym własności urządzeń składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.
3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu związane z realizacją inwestycji (za wyjątkiem inwestycji liniowych) wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane.
4. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
a) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
b) spółdzielnię mieszkaniową;
c) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi;
d) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
5. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
6. Zezwolenia na usunięcie nie wymagają:
a) krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
b) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
c) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
d) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
e) drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
f) drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
g) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
h) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
i) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
j) drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;
- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
- drzewa lub krzewy należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek na odbiór i unieszkodliwienie usunięcie wyrobów zawierających azbest

I. Wymagane dokumenty
1. Wniosek na usunięcie wyrobów zawierających azbest.
2. Załączniki do wniosku:
a) Informacja o wyrobach zawierających azbest.
b) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (dla azbestu położonego na dachu).
c) Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku / nieruchomości.
d) Kserokopia aktualnego zgłoszenia zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę (dla azbestu położonego na dachu - dokument wydaje Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim).

II. Termin złożenia wniosku
Nie ma określonego terminu złożenia wniosku.

III. Termin realizacji wniosku
W zależności od otrzymanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
4. Uchwała Nr XXXV/247/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Makowa Mazowieckiego.

II. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2. Załączniki do wniosku:
a) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
b) Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
c) Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

III. Termin złożenia wniosku
Nie ma określonego terminu złożenia wniosku.

IV. Termin i sposób realizacji wniosku
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

V. Opłaty
Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 złotych.
W przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową
w wysokości 17 złotych za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30