Treść strony

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z  2017 roku poz. 318,  z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej.

III. Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie powinno zostać wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

IV. Opłaty
Opłata skarbowa za zaświadczenie – 21 zł. Wpłat można dokonywać w kasie Banku Spółdzielczego Krasnosielc  w Makowie Mazowieckim lub na rachunek: Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim  Nr 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010.

V. Istotne informacje
Sprawę można załatwić w Wydziale  Budżetu i Finansów w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
Przyjęcia interesantów w godzinach pracy Urzędu
tel. (29) 7142143
e-mail : katarzyna.brdekiewicz @makowmazowiecki.pl

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30