Treść strony

Wydawanie odpisów ASC i zaświadczeń z RSC

I. Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2224 - z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 - z późn.zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194 - z późn.zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204 - z późn.zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r., poz. 1904).

II. Termin załatwienia sprawy

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń, o których mowa powyżej, albo w przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dla której akt stanu cywilnego jest niezbędny.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeń został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wydanie zaświadczenia, uwierzytelnionego odpisu, wypisu, wyciągu i reprodukcji z ksiąg stanu cywilnego, dokumentów zbiorowych i skorowidzów z ksiąg stanu cywilnego nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - 7 dni, do 1 miesiąca w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W przypadku dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, do której jest niezbędny akt stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się niezwłocznie.

III. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

IV. Opłaty

 1. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł.
 2. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego lub wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł.
 3. Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 4. Zaświadczenia o stanie cywilnym – 38 zł.
 5. Pełnomocnictwo - 17 zł; zwolnienia : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:
  1. poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające tylko do odbioru dokumentów,
  2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłatę skarbową można zapłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu/oddział Maków Mazowiecki, numer rachunku: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

V. Istotne informacje

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:

 1. odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego;
 2. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 3. zaświadczenia o stanie cywilnym.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego oraz treści dołączonych wzmianek dodatkowych. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść dołączonych wzmianek dodatkowych.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 2 i 3, są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30