Treść strony

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 - z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy – Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki (Biuro Obsługi Klienta),
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku przygotowywany jest wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
 2. Wypis i/lub wyrys wydawany jest Wnioskodawcy po przedłożeniu dowodu dokonania ewentualnej dopłaty.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • poprzez pocztę tradycyjną.
  • osobiście w siedzibie urzędu – Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (I piętro, pokój Nr 12, 13).
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

IV. Opłaty

Wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. od wypisu:
  • do 5 stron: 30 PLN,
  • powyżej 5 stron: 50 PLN;
 2. od wyrysu:
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4: 20 PLN,
  • nie więcej niż: 200 PLN.

Pracownik rozpatrujący wniosek określa konkretną kwotę opłaty i wzywa do uiszczenia w oznaczonym czasie ewentualnej dopłaty.

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim:

Nr rachunku: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010
BS w Krasnosielcu

Termin wniesienia opłaty w kwocie podstawowej: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Ewentualna dopłata w terminie określonym przez pracownika rozpatrującego wniosek.

V. Ważne informacje

Każdy ma prawo wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz otrzymania z niego wypisów i wyrysów.

W celu otrzymania wypisów i/lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście – Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (I piętro, pokój Nr 12, 13). Informacje można uzyskać również telefonicznie +48 (29) 71 42 137 lub +48 (29) 71 42 124.

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 - z późn. zm.)

II. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy - Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki ( Biuro Obsługi Klienta ).
 4. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 5. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. Zaświadczenie albo Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez Wnioskodawcę wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • poprzez pocztę tradycyjną,
  • osobiście w siedzibie urzędu - Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( I piętro, pokój Nr 12, 13 ).
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

IV. Opłaty

 1. Kwota opłaty: 17 PLN.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim:
  Nr rachunku: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010
  BS Krasnosielc
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

V. Ważne informacje

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć stosowny wniosek.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście – Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (I piętro, pokój Nr 12, 13).

Informacje można uzyskać również telefonicznie +48 (29) 71 42 137 lub +48 (29) 71 42 124.

Ustalenie numeru porządkowego

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 r. poz. 1629)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U z 2012 r. poz. 125)

II. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku określonego w załączniku nr 1 do rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 2. Kopia mapy (zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1 : 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu) z wyróżnionym budynkiem będącym przedmiotem wniosku.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy - Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.
 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

III. Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany we wniosku adres;
  • osobiście w siedzibie urzędu – Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( I piętro, pokój Nr 12, 13 ).
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

IV. Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim:
  Nr rachunku 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010
  BS w Krasnosielcu
 4. UWAGA: W przypadku złożenia w organie pełnomocnictwa podlegającego opłacie skarbowej wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej dowodem zapłaty, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

V. Istotne informacje

 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi oraz obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 2. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).
 3. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.
 4. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 5. Na ww. tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście – Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (I piętro, pokój Nr 12, 13),
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie +48 (29) 71 42 137 lub +48 (29) 71 42 124.

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

I. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.),
 • rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

II. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Protokół z przyjęcia granic - przyjęty do zasobu geodezyjnego.
 3. Wykaz zmian gruntowych - przyjęty do zasobu geodezyjnego.
 4. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej - przyjęty do zasobu geodezyjnego.
 5. Mapa z projektem podziału - przyjęta do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis). Pełnomocnictwo zwolnione z opłaty (art.2 ust.1 pkt 1 litera h Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).

Sposób dostarczania dokumentów:
Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
Ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
(Biuro Obsługi Klienta)

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna zatwierdzająca podział nieruchomości bądź odmawiająca zatwierdzenia ww. podziału. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • poprzez pocztę tradycyjną,
  • osobiście w siedzibie urzędu - Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (I piętro, pokój Nr 12, 13).
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

IV. Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

V. Istotne informacje

 1. Wniosek składa właściciel (współwłaściciele) lub wieczysty użytkownik (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości.
 2. Mapa koncepcji podziału nieruchomości powinna zawierać w szczególności:
  • nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;
  • adres nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • skalę mapy;
  • granice nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
  • oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;
  • powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  • przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;
  • szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;
  • wykaz zmian gruntowych;
  • wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;
  • niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;
  • datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.
 3. W przypadku podziałów zależnych od ustaleń planu miejscowego, procedura podziału nieruchomości przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie wydawana jest opinia (w formie postanowienia) o możliwości podziału nieruchomości, a w drugim - decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Niniejsza karta opisuje uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście - Wydział Geodezji, katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (I piętro, pokój Nr 12, 13).
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie +48 (29) 71 42 137 lub +48 (29) 71 42 124.

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

I. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.),
 • rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

II. Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku, oświadczenie przedstawiające aktualny stan wypisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej, zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów).
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
 4. Rzuty poszczególnych kondygnacji budynków wraz z przedstawieniem przebiegu projektowanej granicy - w przypadku gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany jej podział powoduje także podział budynku.
 5. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający - mapa do celów opiniodawczych) - uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu.
 6. Pozwolenie na podział nieruchomości wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków - w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis). Pełnomocnictwo zwolnione z opłaty (art.2 ust.1 pkt 1 litera h Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej).

Sposób dostarczania dokumentów:
Urząd Miejski w Makowie mazowieckim
ul. Stanisława Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
(Biuro Obsługi Klienta)

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

III. Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 1 miesiąca w przypadku skompletowania niezbędnej dokumentacji wydawana jest opinia (w formie postanowienia) o możliwości podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub przepisami odrębnymi bądź wydawana jest opinia o braku takiej zgodności.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • poprzez pocztę tradycyjną,
  • osobiście w siedzibie urzędu – Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i planowania Przestrzennego ( I piętro, pokój Nr 12, 13).
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

IV. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

V. Istotne informacje

 1. W przypadku podziałów zależnych od ustaleń planu miejscowego, procedura podziału nieruchomości przebiega dwuetapowo.W pierwszym etapie wydawana jest opinia (w formie postanowienia) o możliwości podziału nieruchomości, a w drugim - decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Niniejsza karta opisuje uzyskanie opinii o możliwości podziału nieruchomości.
 2. W celu uzyskania opinii o możliwości podziału nieruchomości należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście – Wydział Geodezji, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (I piętro, pokój Nr 12, 13),
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie +48 (29) 71 42 137 lub +48 (29) 71 42 124.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30