Treść strony

Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowej

I. Podstawa prawna

  • art. 67a i art. 67b Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  2019 r. poz. 900 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty
1. uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/ odsetek za zwłokę
2. uzasadniony wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/ zaległości podatkowej
3. uzasadniony wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/ zaległości podatkowej
Wniosek zależy od ulgi, z jakiej chce podatnik skorzystać.
Załączniki:
1. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej
2. Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym lub odcinki emerytur, rent.
3. W przypadku pozostawania bez pracy zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego.
4. Inne na żądanie organu podatkowego
5. W przypadku przedsiębiorców:

  • Informację dotyczącą sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości – w przypadku złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty.
  • Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. – o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543) Załącznik Nr 1.

III. Opłaty
Wolne od opłaty skarbowej.

IV. Ulgi
Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej, wraz z odsetkami za zwłokę,
3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

V. Termin załatwienia sprawy
W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VI. Wynik postępowania

  • Decyzja
  • Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

VII. Dodatkowe informacje
1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do  uzupełnienia i złożenia w Referacie Podatków.

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta (na parterze Urzędu Miasta).

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Wydział Budżetu i Finansów – pokój nr 2
tel. (29) 71 72 141

VIII. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków mazowiecki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30