Treść strony

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez podmioty inne niż osoby fizyczne oraz osoby fizyczne chcące dokonać wycinki na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

II. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu.
2. Załączniki do wniosku:
a) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń;
b) zgoda właściciela nieruchomości (jeżeli jest wymagana);
c) oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządów wspólnot);
d) rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
e) projekt planu:
- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz   informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.

III. Termin złożenia wniosku
Nie ma określonego terminu złożenia wniosku.

IV. Termin realizacji wniosku
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

V. Opłaty
Wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej. W przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

VII. Istotne informacje
1. W przypadku, gdy drzewo lub krzew rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ul. Kościuszki 16, 07-400 Ostrołęka).
2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością oraz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym własności urządzeń składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.
3. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu związane z realizacją inwestycji (za wyjątkiem inwestycji liniowych) wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagane.
4. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:
a) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
b) spółdzielnię mieszkaniową;
c) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi;
d) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
5. Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.
6. Zezwolenia na usunięcie nie wymagają:
a) krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
b) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
c) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
d) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
e) drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
f) drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
g) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
h) drzewa lub krzewy usuwane na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
i) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
j) drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
- jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;
- inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
- drzewa lub krzewy należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek na odbiór i unieszkodliwienie usunięcie wyrobów zawierających azbest

I. Wymagane dokumenty
1. Wniosek na usunięcie wyrobów zawierających azbest.
2. Załączniki do wniosku:
a) Informacja o wyrobach zawierających azbest.
b) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (dla azbestu położonego na dachu).
c) Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku / nieruchomości.
d) Kserokopia aktualnego zgłoszenia zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest lub pozwolenia na budowę (dla azbestu położonego na dachu - dokument wydaje Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim).

II. Termin złożenia wniosku
Nie ma określonego terminu złożenia wniosku.

III. Termin realizacji wniosku
W zależności od otrzymanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
4. Uchwała Nr XXXV/247/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Makowa Mazowieckiego.

II. Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2. Załączniki do wniosku:
a) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
b) Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
c) Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

III. Termin złożenia wniosku
Nie ma określonego terminu złożenia wniosku.

IV. Termin i sposób realizacji wniosku
W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

V. Opłaty
Wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 złotych.
W przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową
w wysokości 17 złotych za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki

I. Podstawa prawna:
- Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.);
- Uchwała Nr XXXVII/230/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki.

II. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki;
2) Załączniki do wniosku:
a) Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, z każdego miesiąca, z wyszczególnieniem składników przychodu brutto, kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);
b) Poświadczenie zameldowania (dotyczy każdej osoby ujętej we wniosku):
    - oświadczenie (osoby zameldowane na terenie Miasta),
    - zaświadczenie z Urzędu Gminy, w której jest się zameldowanym;
c) Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy – w przypadku osób bezrobotnych:
    - kwoty zasiłków pobranych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku (netto/brutto),
    - potwierdzające, że jest się osobą bezrobotną lub przedstawiające okresy, w których posiadano statusu osoby bezrobotnej;
d) Zaświadczenie z MOPS potwierdzające uzyskaną pomoc w okresie  sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - w przypadku korzystania ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia.
e) Oświadczenie o pracy dorywczej i dochodach uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);
f) Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego o wysokości dochodów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - w przypadku pobierania świadczeń (emerytura/renta). Należy dołączyć aktualną decyzję o przyznaniu świadczenia.
g) Kopia orzeczenia o niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych (dotyczy  niepełnosprawności wnioskodawców oraz osób z nimi przebywających);
h) Zaświadczenie ze szkoły – w przypadku kontynuowania nauki (dotyczy pełnoletnich osób ujętych we wniosku);
i) Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
j) Dokumenty potwierdzające stan prawny lokali (poświadczenie z właściwej administracji, umowy najmu, aktu notarialnego itp.) -  dotyczy lokalu, w którym wnioskodawca jest zameldowany i lokalu, w którym aktualnie przebywa);
k) Wyrok sądu orzekający o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bądź separację, jak również o sposobie korzystania z mieszkania. Jeżeli sąd nie orzekał o sposobie korzystania z mieszkania, należy dodatkowo dostarczyć dokumenty określające komu przysługuje tytuł prawny do lokalu, w którym wnioskodawca zamieszkiwał w czasie trwania małżeństwa - w przypadku osób rozwiedzionych.
l) Informacja o terminie przebywania w zakładzie karnym oraz ewentualnym zatrudnieniu i osiąganych dochodach - w przypadku osób przebywających w zakładach karnych;
m)  Umowa najmu lokalu (dotyczy aktualnie zajmowanego lokalu);
n) Zaświadczenie o przebywaniu w rodzinie zastępczej lub okresie przebywania. W przypadku pobierania świadczeń z PCPR, należy dołączyć zaświadczenie bądź pisemną informację z placówki o wysokości świadczenia uzyskanego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

III. Termin złożenia wniosku:
Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta składa raz w roku w terminie do 31 października wniosek mieszkaniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

IV. Termin realizacji wniosku:
Realizacja następuje w miarę posiadania wolnych lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Maków Mazowiecki.

V. Opłaty:
Nie pobiera się opłat.
 

VI. Istotne informacje:
- Lokale mieszkalne oddawane są w najem członkom wspólnoty samorządowej Miasta Maków Mazowiecki, którzy nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego;
- Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest umieszczenie osoby ubiegającej się o lokal mieszkalny z zasobu Miasta na liście rocznej osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu z zasobu Miasta Maków Mazowiecki;
- Wynajmujący przy współudziale Zespołu do Spraw Mieszkaniowych w terminie do 10 stycznia każdego roku sporządza projekt rocznej listy osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania. Przy sporządzeniu projektu listy brane są pod uwagę osoby, które złożyły wnioski w terminie do dnia 31 października poprzedniego roku, spełniają kryteria dochodowe oraz inne wymogi wynikające z Uchwały. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez jej wywieszenie w siedzibie i na stronie internetowej Wynajmującego (imię i nazwisko oraz liczba punktów). Wnioskodawcy mogą składać uwagi i zastrzeżenia do projektu listy do 31 stycznia. Po uwzględnieniu wniesionych uwag i zastrzeżeń, Zespół do Spraw Mieszkaniowych sporządza listę roczną, którą zatwierdza Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w terminie do 10 lutego każdego roku. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie i na stronie internetowej Wynajmującego (imię i nazwisko oraz liczba punktów) na okres 30 dni. W razie zmiany okoliczności wymienionych w załączniku do Uchwały, skutkujących zwiększeniem liczby punktów w trakcie obowiązywania listy, zmiany te będą uwzględnione przy sporządzaniu projektu listy na kolejny rok;
- Wnioski mieszkaniowe podlegają raz w roku, w terminie od 1 do 31 października, aktualizacji polegającej na złożeniu przez Wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryterium dochodowego oraz warunek wymieniony w § 3 ust. 1 Uchwały. Niedokonanie aktualizacji w wyznaczonym terminie lub dokonanie aktualizacji w sposób niekompletny, jak również przekroczenie kryterium dochodowego lub niespełnienie warunku wymienionego w  § 3 ust. 1 Uchwały spowoduje, że wniosek nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu listy rocznej, a w przypadku osób umieszczonych na liście rocznej – spowoduje skreślenie wniosku z listy rocznej. W przypadku ponownego ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta, niezbędne jest złożenie nowego wniosku;
- Złożenie przez wnioskodawcę informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe lub niespójne dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym Uchwałą skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
- W toku postępowania Wynajmujący może wzywać wnioskodawcę oraz wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem do stawiania się w siedzibie Wynajmującego w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentacji niezbędnej do spełniania kryteriów określonych Uchwałą. Wezwanie powinno określić przedmiot i termin wezwania, liczony od dnia jego doręczenia wraz z pouczeniem o konsekwencjach braku reakcji na wezwanie;
- Niespełnienie wymogów formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W przypadku ponownego ubiegania się o wynajęcie lokalu niezbędne będzie złożenie nowego wniosku;
- W drodze ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne, zawierające poprawnie wypełniony formularz oraz dołączone wymagane dokumenty od wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego i warunku bycia członkiem wspólnoty samorządowej Miasta Maków Mazowiecki oraz nie posiadania tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego.

Wniosek o zamianę mieszkania

I. Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXVII/230/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki.

II. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o zamianę mieszkania;
2) Załączniki do wniosku:
a) Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, z każdego miesiąca, z wyszczególnieniem składników przychodu brutto, kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);
b) Poświadczenie zameldowania (dotyczy każdej osoby ujętej we wniosku):
       - oświadczenie (osoby zameldowane na terenie Miasta),
       - zaświadczenie z Urzędu Gminy, w której jest się zameldowanym;
c) Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy:
- kwoty zasiłków pobranych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku (netto/brutto),
- potwierdzające, że jest się osobą bezrobotną lub przedstawiające okresy, w których     posiadano statusu osoby bezrobotnej;
d) Zaświadczenie z MOPS potwierdzające uzyskaną pomoc - pobrane świadczenia w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia;
e) Oświadczenie o pracy dorywczej i dochodach uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);
f) Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego - w przypadku pobierania świadczeń (emerytura/renta) – świadczenia uzyskane w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia;
g) Kopia orzeczenia o niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych (dotyczy  niepełnosprawności wnioskodawców oraz osób z nimi przebywających);
h) Zaświadczenie ze szkoły – w przypadku kontynuowania nauki (dotyczy pełnoletnich osób ujętych we wniosku);
i) Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
j) Kopie dokumentów potwierdzających stan prawny lokali (poświadczenie z właściwej administracji, umowy najmu lokalu);
k) Kopia wyroku sądu orzekającego o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bądź separację.

III. Termin złożenia wniosku:
Nie ma określonego terminu składania wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego.

IV. Termin realizacji wniosku:
Zamiana miedzy najemcami: realizacja wniosku bez zbędnej zwłoki.
Zamiana z Wynajmującym: realizacja wniosku następuje w miarę posiadania wolnych lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Maków Mazowiecki oraz po wyłączeniu lokalu spod ogólnie obowiązujących zasad najmu lokali mieszkalnych.

V. Opłaty:
Nie pobiera się opłat.

VI. Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych:

Zamiana między najemcami
1. Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Maków Mazowiecki, z którymi zawarte są umowy na czas nieoznaczony, mogą dokonywać zamiany lokali wyłącznie z osobami posiadającymi prawo najmu na czas nieoznaczony innego lokalu mieszkalnego;
2. Zamiana lokalu mieszkalnego następuje za uprzednią zgodą Wynajmującego;
3. Odmowa zgody na zamianę może nastąpić w szczególności, w przypadku istnienia zaległości w zapłacie czynszu i innych opłat wynikających ze stosunku najmu;
4. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany  w całości obciążają przyszłych najemców, którzy zobowiązują się złożyć oświadczenie, iż zrzekają się wszelkich roszczeń o zwrot lub dokonanie rozliczenia z Wynajmującym z tego tytułu;
5. Zamiany lokali między kontrahentami dokonywane są przez Zarządcę zasobu mieszkaniowego Miasta Maków Mazowiecki zgodnie z odpowiednimi umowami.

Zamiana z Wynajmującym
1. Najemcy lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki mogą ubiegać się o zamianę mieszkania na inny lokal mieszkalny, który jest w dyspozycji Wynajmującego;
2. Osoby będące najemcami lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta mogą ubiegać się o najem lokalu odpowiadającego ich potrzebom w drodze wyłączenia lokalu spod ogólnie obowiązujących zasad najmu lokali mieszkalnych. Wyłączenia lokalu dokonuje Burmistrz Miasta po uzyskaniu opinii Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, dla której opinie w sprawie wniosków przekłada Zespół do Spraw Mieszkaniowych;
3. Warunkiem zawarcia umowy na lokal jest zdanie uprzednio zajmowanego lokalu Wynajmującemu w stanie nadającym się do zamieszkania;
4. W przypadku, gdy zdany lokal nie nadaje się do zamieszkania kosztami remontu zostaje obciążona osoba zdająca lokal.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30