Treść strony

Wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki

I. Podstawa prawna:
- Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z późn. zm.);
- Uchwała Nr XXXVII/230/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki.

II. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki;
2) Załączniki do wniosku:
a) Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, z każdego miesiąca, z wyszczególnieniem składników przychodu brutto, kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);
b) Poświadczenie zameldowania (dotyczy każdej osoby ujętej we wniosku):
    - oświadczenie (osoby zameldowane na terenie Miasta),
    - zaświadczenie z Urzędu Gminy, w której jest się zameldowanym;
c) Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy – w przypadku osób bezrobotnych:
    - kwoty zasiłków pobranych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku (netto/brutto),
    - potwierdzające, że jest się osobą bezrobotną lub przedstawiające okresy, w których posiadano statusu osoby bezrobotnej;
d) Zaświadczenie z MOPS potwierdzające uzyskaną pomoc w okresie  sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - w przypadku korzystania ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia.
e) Oświadczenie o pracy dorywczej i dochodach uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);
f) Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego o wysokości dochodów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - w przypadku pobierania świadczeń (emerytura/renta). Należy dołączyć aktualną decyzję o przyznaniu świadczenia.
g) Kopia orzeczenia o niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych (dotyczy  niepełnosprawności wnioskodawców oraz osób z nimi przebywających);
h) Zaświadczenie ze szkoły – w przypadku kontynuowania nauki (dotyczy pełnoletnich osób ujętych we wniosku);
i) Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
j) Dokumenty potwierdzające stan prawny lokali (poświadczenie z właściwej administracji, umowy najmu, aktu notarialnego itp.) -  dotyczy lokalu, w którym wnioskodawca jest zameldowany i lokalu, w którym aktualnie przebywa);
k) Wyrok sądu orzekający o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bądź separację, jak również o sposobie korzystania z mieszkania. Jeżeli sąd nie orzekał o sposobie korzystania z mieszkania, należy dodatkowo dostarczyć dokumenty określające komu przysługuje tytuł prawny do lokalu, w którym wnioskodawca zamieszkiwał w czasie trwania małżeństwa - w przypadku osób rozwiedzionych.
l) Informacja o terminie przebywania w zakładzie karnym oraz ewentualnym zatrudnieniu i osiąganych dochodach - w przypadku osób przebywających w zakładach karnych;
m)  Umowa najmu lokalu (dotyczy aktualnie zajmowanego lokalu);
n) Zaświadczenie o przebywaniu w rodzinie zastępczej lub okresie przebywania. W przypadku pobierania świadczeń z PCPR, należy dołączyć zaświadczenie bądź pisemną informację z placówki o wysokości świadczenia uzyskanego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

III. Termin złożenia wniosku:
Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta składa raz w roku w terminie do 31 października wniosek mieszkaniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

IV. Termin realizacji wniosku:
Realizacja następuje w miarę posiadania wolnych lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Maków Mazowiecki.

V. Opłaty:
Nie pobiera się opłat.
 

VI. Istotne informacje:
- Lokale mieszkalne oddawane są w najem członkom wspólnoty samorządowej Miasta Maków Mazowiecki, którzy nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego;
- Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest umieszczenie osoby ubiegającej się o lokal mieszkalny z zasobu Miasta na liście rocznej osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu z zasobu Miasta Maków Mazowiecki;
- Wynajmujący przy współudziale Zespołu do Spraw Mieszkaniowych w terminie do 10 stycznia każdego roku sporządza projekt rocznej listy osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania. Przy sporządzeniu projektu listy brane są pod uwagę osoby, które złożyły wnioski w terminie do dnia 31 października poprzedniego roku, spełniają kryteria dochodowe oraz inne wymogi wynikające z Uchwały. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez jej wywieszenie w siedzibie i na stronie internetowej Wynajmującego (imię i nazwisko oraz liczba punktów). Wnioskodawcy mogą składać uwagi i zastrzeżenia do projektu listy do 31 stycznia. Po uwzględnieniu wniesionych uwag i zastrzeżeń, Zespół do Spraw Mieszkaniowych sporządza listę roczną, którą zatwierdza Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w terminie do 10 lutego każdego roku. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie i na stronie internetowej Wynajmującego (imię i nazwisko oraz liczba punktów) na okres 30 dni. W razie zmiany okoliczności wymienionych w załączniku do Uchwały, skutkujących zwiększeniem liczby punktów w trakcie obowiązywania listy, zmiany te będą uwzględnione przy sporządzaniu projektu listy na kolejny rok;
- Wnioski mieszkaniowe podlegają raz w roku, w terminie od 1 do 31 października, aktualizacji polegającej na złożeniu przez Wnioskodawcę dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryterium dochodowego oraz warunek wymieniony w § 3 ust. 1 Uchwały. Niedokonanie aktualizacji w wyznaczonym terminie lub dokonanie aktualizacji w sposób niekompletny, jak również przekroczenie kryterium dochodowego lub niespełnienie warunku wymienionego w  § 3 ust. 1 Uchwały spowoduje, że wniosek nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu listy rocznej, a w przypadku osób umieszczonych na liście rocznej – spowoduje skreślenie wniosku z listy rocznej. W przypadku ponownego ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta, niezbędne jest złożenie nowego wniosku;
- Złożenie przez wnioskodawcę informacji i oświadczeń zawierających nieprawdziwe lub niespójne dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym Uchwałą skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
- W toku postępowania Wynajmujący może wzywać wnioskodawcę oraz wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem do stawiania się w siedzibie Wynajmującego w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentacji niezbędnej do spełniania kryteriów określonych Uchwałą. Wezwanie powinno określić przedmiot i termin wezwania, liczony od dnia jego doręczenia wraz z pouczeniem o konsekwencjach braku reakcji na wezwanie;
- Niespełnienie wymogów formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W przypadku ponownego ubiegania się o wynajęcie lokalu niezbędne będzie złożenie nowego wniosku;
- W drodze ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne, zawierające poprawnie wypełniony formularz oraz dołączone wymagane dokumenty od wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego i warunku bycia członkiem wspólnoty samorządowej Miasta Maków Mazowiecki oraz nie posiadania tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego.

Wniosek o zamianę mieszkania

I. Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXVII/230/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki.

II. Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o zamianę mieszkania;
2) Załączniki do wniosku:
a) Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, z każdego miesiąca, z wyszczególnieniem składników przychodu brutto, kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);
b) Poświadczenie zameldowania (dotyczy każdej osoby ujętej we wniosku):
       - oświadczenie (osoby zameldowane na terenie Miasta),
       - zaświadczenie z Urzędu Gminy, w której jest się zameldowanym;
c) Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy:
- kwoty zasiłków pobranych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku (netto/brutto),
- potwierdzające, że jest się osobą bezrobotną lub przedstawiające okresy, w których     posiadano statusu osoby bezrobotnej;
d) Zaświadczenie z MOPS potwierdzające uzyskaną pomoc - pobrane świadczenia w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia;
e) Oświadczenie o pracy dorywczej i dochodach uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);
f) Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego - w przypadku pobierania świadczeń (emerytura/renta) – świadczenia uzyskane w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia;
g) Kopia orzeczenia o niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych (dotyczy  niepełnosprawności wnioskodawców oraz osób z nimi przebywających);
h) Zaświadczenie ze szkoły – w przypadku kontynuowania nauki (dotyczy pełnoletnich osób ujętych we wniosku);
i) Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów uzyskanych w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
j) Kopie dokumentów potwierdzających stan prawny lokali (poświadczenie z właściwej administracji, umowy najmu lokalu);
k) Kopia wyroku sądu orzekającego o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bądź separację.

III. Termin złożenia wniosku:
Nie ma określonego terminu składania wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego.

IV. Termin realizacji wniosku:
Zamiana miedzy najemcami: realizacja wniosku bez zbędnej zwłoki.
Zamiana z Wynajmującym: realizacja wniosku następuje w miarę posiadania wolnych lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Maków Mazowiecki oraz po wyłączeniu lokalu spod ogólnie obowiązujących zasad najmu lokali mieszkalnych.

V. Opłaty:
Nie pobiera się opłat.

VI. Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych:

Zamiana między najemcami
1. Najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Maków Mazowiecki, z którymi zawarte są umowy na czas nieoznaczony, mogą dokonywać zamiany lokali wyłącznie z osobami posiadającymi prawo najmu na czas nieoznaczony innego lokalu mieszkalnego;
2. Zamiana lokalu mieszkalnego następuje za uprzednią zgodą Wynajmującego;
3. Odmowa zgody na zamianę może nastąpić w szczególności, w przypadku istnienia zaległości w zapłacie czynszu i innych opłat wynikających ze stosunku najmu;
4. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany  w całości obciążają przyszłych najemców, którzy zobowiązują się złożyć oświadczenie, iż zrzekają się wszelkich roszczeń o zwrot lub dokonanie rozliczenia z Wynajmującym z tego tytułu;
5. Zamiany lokali między kontrahentami dokonywane są przez Zarządcę zasobu mieszkaniowego Miasta Maków Mazowiecki zgodnie z odpowiednimi umowami.

Zamiana z Wynajmującym
1. Najemcy lokali należących do mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki mogą ubiegać się o zamianę mieszkania na inny lokal mieszkalny, który jest w dyspozycji Wynajmującego;
2. Osoby będące najemcami lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta mogą ubiegać się o najem lokalu odpowiadającego ich potrzebom w drodze wyłączenia lokalu spod ogólnie obowiązujących zasad najmu lokali mieszkalnych. Wyłączenia lokalu dokonuje Burmistrz Miasta po uzyskaniu opinii Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, dla której opinie w sprawie wniosków przekłada Zespół do Spraw Mieszkaniowych;
3. Warunkiem zawarcia umowy na lokal jest zdanie uprzednio zajmowanego lokalu Wynajmującemu w stanie nadającym się do zamieszkania;
4. W przypadku, gdy zdany lokal nie nadaje się do zamieszkania kosztami remontu zostaje obciążona osoba zdająca lokal.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30