Treść strony

Podatek leśny - osoba fizyczna

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z dnia 19 października 2018 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

II. Wymagane dokumenty
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatnik jest obowiązany do  złożenia w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia –  informacji o lasach.

III. Opłaty
Wolne od opłaty skarbowej.

IV. Ulgi
Nie dotyczy.

V. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia informacji na podatek leśny.

VI. Wynik postępowania
Decyzja podatkowa

VII. Dodatkowe informacje
1. Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem z wieku do 40 lat,
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
3) użytki ekologiczne.
2. Podatek leśny płatny jest na podstawie decyzji podatkowej otrzymywanej przez podatnika na początku roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim lub na indywidualny rachunek bankowy lub innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca roku podatkowego (art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym).
4. Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami     za zwłokę lub odsetki,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.
5. Na pisemny wniosek podatnika organ podatkowy wydaje duplikat decyzji podatkowej.
6. W myśl art. 6c ust. 1 ustawy o podatku rolnym, osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub leśnego dotyczącego przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta (na parterze Urzędu Miasta).

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Wydział Budżetu i Finansów – pokój nr 2
tel. (29) 71 72 141

VIII. Tryb odwoławczy
Od decyzji ustalającej oraz określającej wysokość zobowiązania podatkowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podatek leśny - osoba prawna

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z dnia 19 października 2018 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1 m3.

II. Wymagane dokumenty
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatnik jest obowiązany do  złożenia w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia –  informacji o lasach.

III. Opłaty
Wolne od opłaty skarbowej.

IV. Ulgi
Nie dotyczy.

V. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od dnia złożenia informacji na podatek leśny.

VI. Wynik postępowania
Decyzja podatkowa

VII. Dodatkowe informacje
1. Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z drzewostanem z wieku do 40 lat,
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
3) użytki ekologiczne.
2. Podatek leśny płatny jest na podstawie decyzji podatkowej otrzymywanej przez podatnika na początku roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim lub na indywidualny rachunek bankowy lub innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca roku podatkowego (art. 6 ust. 7a ustawy o podatku leśnym).
4. Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.
5. Na pisemny wniosek podatnika organ podatkowy wydaje duplikat decyzji podatkowej.
6. W myśl art. 6c ust. 1 ustawy o podatku rolnym, osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub leśnego dotyczącego przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
    
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta (na parterze Urzędu Miasta).

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Wydział Budżetu i Finansów – pokój nr 2
tel. (29) 71 72 141

VIII. Tryb odwoławczy
Od decyzji ustalającej oraz określającej wysokość zobowiązania podatkowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

IX. Informacja dotycząca podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika
Rozdział 9a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) reguluje możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Stanowi on, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, do których odnosi się dyspozycja przedmiotowego artykułu, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wzór pełnomocnictwa został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 562 ze zm.)

Ważne!
Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł   (Konto, na które należy wpłacać opłaty skarbowe: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010 lub w kasie Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim ).
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej. Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - druk OPL-1.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30