Treść strony

Podatek od nieruchomości - osoba fizyczna

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.);
  • Uchwała nr XVI/119/2019  Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • Uchwała Nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

II. Wymagane dokumenty
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości  lub zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatnik jest obowiązany do  złożenia w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia –  informacji na podatek od nieruchomości .
 
III. Opłaty
Wolne od opłaty skarbowej.

IV. Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

V. Wynik postępowania
Decyzja administracyjna.

VI. Dodatkowe informacje
1. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XVI/119/2019  Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2. Podatek płatny jest na podstawie decyzji podatkowej otrzymywanej przez podatnika na początku roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim lub na indywidualny rachunek bankowy lub innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca roku podatkowego (art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
4. Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.
5. Na pisemny wniosek podatnika organ podatkowy wydaje duplikat decyzji podatkowej.
6. W myśl art. 6c ust. 1 ustawy o podatku rolnym, osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub leśnego dotyczącego przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
    
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta (na parterze Urzędu Miasta).

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Wydział Budżetu i Finansów – pokój nr 2
tel. (29) 71 72 141

VII. Tryb odwoławczy
Od decyzji ustalającej oraz określającej wysokość zobowiązania podatkowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podatek od nieruchomości - osoba prawna

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.);
  • Uchwała nr XVI/119/2019  Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • Uchwała Nr XXIV/185/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

II. Wymagane dokumenty
1. Podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, jest obowiązany składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru;
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
III. Opłaty
Wolne od opłaty skarbowej.

IV. Termin załatwienia sprawy
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

V. Dodatkowe informacje
1. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości określa Uchwała nr XVI/119/2019  Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
2. Podatek należy wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na indywidualny rachunek bankowy lub innym instrumentem płatniczym w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny bądź w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia;
3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca roku podatkowego (art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
4. Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.
    
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta (na parterze Urzędu Miasta).

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Wydział Budżetu i Finansów – pokój nr 2
tel. (29) 71 72 141

VI. Tryb odwoławczy
Od decyzji ustalającej oraz określającej wysokość zobowiązania podatkowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

VII. Informacja dotycząca podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika                                 
Rozdział 9a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) reguluje możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Stanowi on, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, do których odnosi się dyspozycja przedmiotowego artykułu, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Wzór pełnomocnictwa został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 562 ze zm.)

Ważne!
Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł   (Konto, na które należy wpłacać opłaty skarbowe: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010 lub w kasie Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim ).
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej. Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - druk OPL-1.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30