Treść strony

Zapoznaj się z projektem Strategii Partnerstwa Makowsko-Przasnysko-Pułtuskiego

Od początku 2021 roku trwają pracę nad Strategią Partnerstwa Terytorialnego, którego członkiem jest nasz powiat. Proces ma charakter wspólnej pracy, w której aktywni są przedstawiciele samorządów Partnerstwa. W toku przygotowywania dokumentu, w różnych etapach, zaangażowani w tworzenie strategii byli także przedstawiciele społeczności, liderzy lokalni, a nawet uczniowie starszych klas szkół ponadpodstawowych, którzy wyrażali swoje opinie i uwagi.

Strategia terytorialnej Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów: makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego, skład tego którego wchodzi 21 samorządów (gminnych i powiatowych), powstaje w toku pracy zespołowej Rady Partnerstwa (przedstawicieli kierownictwa gmin), Grupy Roboczej (zespołu złożonego z przynajmniej jednej osoby z każdej z jednostek wchodzących w skład partnerstwa), a także ekspertów oraz z udziałem interesariuszy z innych sektorów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Dokument ma ustalić i wskazać kierunki rozwoju w zakresie wspólnych działań realizujących pomysł na przyszłość naszego Partnerstwa.

Teraz Rada Partnerstwa i Grupa Robocza prezentuje wstępny, roboczy projekt końcowego dokumentu. Zawiera on streszczenie opracowania diagnostycznego, misję, wizję, cele strategiczne i operacyjne oraz wskazania projektów strategicznych i uzupełniających, które maja wzmocnić rozwój Partnerstwa. 

Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania uwag. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się ze swoimi sugestiami w proces opiniowania strategii zapraszamy do skorzystania ze specjalnego formularza, dostępnego pod linkiem na końcu wpisu. Wszystkie sugestie, uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane przed przyjęciem dokumentu. Sugestie prosimy zgłaszać za pośrednictwem tego formularza do  26 września.

To ważny moment, ale nie koniec naszej pracy nad dokumentami strategicznymi. Po przyjęciu Strategii będziemy wspólnie pracować nad wstępnymi analizami wykonalności najważniejszych wybranych do realizacji projektów, które wzmocnić mają nasz obszar funkcjonalny. Państwa głos jest ważny.

Strategia przygotowywana jest w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, poprzez doradztwo ZMP w strategicznym planowaniu rozwoju partnerstw samorządowych. Projekt realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

KLIKNIJ by przejść do formularza ankiety

  • data: 2021-09-21

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z tym, że nasze Miasto jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie. Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla Partnerstwa.
Ankieta będzie aktywna w dniach: 03.03.2021 – 15.03.2021.

(JEŚLI ANKIETA NIE WYŚWIETLA SIĘ PRAWIDŁOWO PROSIMY O SKOPIOWANIE LINKU I SAMODZIELNE WKLEJENIE GO W PRZEGLĄDARKĘ)

LINK do ankiety poniżej:
zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfst7pt7ve

 

  • Badanie ankietowe mieszkańców gmin

CENTRUM WSPARCIA DORADCZEGO

W 337 gminach i 35 powiatach połączonych w 38 partnerstw rozpoczęły się badania ankietowe mieszkańców oraz badania opinii i planów życiowych młodzieży w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego.

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to pilotażowy projekt doradczy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowany przez Związek Miast Polskich, który wspiera samorządy wspólnie działające na rzecz poprawy jakości życia swoich mieszkańców.

Inspiracja dla innych

Uczestnikami tego przedsięwzięcia jest 337 gmin i 35 powiatów z 15 województw, które zawiązały partnerstwa. Samorządy te we współpracy z partnerami i przy wsparciu ekspertów Związku Miast Polskich wspólnie zaprojektują rozwiązania dla rozwoju swoich obszarów. Samorządowcy i eksperci zaproponują systemowe rozwiązania, które będą mogły funkcjonować w polityce rozwoju regionalnego w każdym województwie. Takie podejście ma zainspirować samorządy w całym kraju.

Działania doradcze mają pomóc obszarom najbardziej dotkniętym problemami o charakterze społecznym i gospodarczym, tzw. obszarom zagrożonym trwałą marginalizacją, ale również małym i średnim miastom. Eksperci ZMP pomogą samorządowcom zdiagnozować problemy i zidentyfikować wewnętrzny potencjał obszarów, a następnie na tej podstawie lepiej zaplanować rozwój zrzeszonych w partnerstwa samorządów. W tym również przygotować przedsięwzięcia, które będą mogły być sfinansowanie z funduszy unijnych i krajowych.

Ze wsparciem ekspertów

W ramach doradztwa eksperci ZMP pomogą samorządowcom przygotować pogłębioną diagnozę obszaru partnerstwa, opracują wspólnie strategię rozwoju obszaru partnerstwa oraz przygotują pakiet projektów wraz z analizami ich wykonalności i harmonogramami realizacji. Dla wybranego przez partnerów przedsięwzięcia przygotowany zostanie wstępny wniosek o jego dofinansowanie.
Trójstronna formuła projektu CWD, realizowanego wspólnie z samorządami lokalnymi, urzędami marszałkowskimi i ministerstwem, zapewni spójność realizowanych działań i daje szanse na zacieśnienie długofalowej współpracy. To również szansa na wypracowanie nowych, wspólnych projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Partnerstwo i siła mieszkańców

Formuła partnerska wyróżnia z pewnością projekt na tle innych tego typu przedsięwzięć. - Być może po raz pierwszy spojrzymy na kolegów z sąsiednich samorządów, nie jak na konkurentów, a jak na partnerów. Dzięki temu uświadomimy sobie, co nas łączy, co zapewni korzyści, co trzeba poprawić, a z czego zrezygnować. Dzięki współpracy trzech środowisk: samorządu lokalnego, samorządu regionalnego i ministerstwa odpowiadającego za politykę rozwoju – wspólnie zaprojektujemy rozwiązania strategicznego planowania rozwoju i jego finansowania na najbliższe lata – mówi Jarosław Komża, kierownik projektu CWD i doradca strategiczny Związku Miast Polskich.

Strategie terytorialne, które mają zostać wypracowane w ramach pilotażu, będą uwzględniać rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej. Zatem poza ścisłą współpracą sąsiadujących samorządów, kolejnym atutem projektu będzie udział w nim najbardziej zainteresowanych, czyli samych mieszkańców, którzy zostaną zaproszeni do dialogu.

„Zapytamy o zdanie młodzież, liderów samorządowych i przedsiębiorców. W tworzenie strategii partnerstwa zaangażujemy mieszkańców, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Tym samym wspólnie wypracujemy plan rozwoju, z którym każdy będzie się identyfikował i widział w nim szansę na rozwój, gdyż będzie jego częścią” – deklarują doradcy 38 partnerstw.

Ogólnopolska akcja ankietowa

Wraz z końcem 2020 roku zakończyła się pierwsza faza pilotażu. Partnerstwa wspierane przez doradców ZMP zainaugurowały swoją działalność i opracowały plany pracy.

W styczniu w partnerstwach rozpoczęły się badania ankietowe mieszkańców oraz badania opinii i planów życiowych młodzieży. Badanie ma na celu poznanie opinii mieszkańców o miejscu, w którym żyją, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Wyniki tych badań będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie obszarów partnerstw i pomocne w opracowaniu strategii ich rozwoju.

Więcej informacji o projekcie: https://www.miasta.pl/kategorie-aktualnosci/centrum-wsparcia-doradczego

  • Centrum Wsparcia Doradczego

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30