Treść strony

Wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725);
 • Uchwała Nr XXXIII/271/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
  29 lipca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki.

II. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki;
 2. Załączniki do wniosku:
  1. Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, z każdego miesiąca, z wyszczególnieniem składników przychodu podlegającego opodatkowaniu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonych kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku).
  2. Poświadczenie zameldowania (dotyczy każdej osoby ujętej we wniosku):
   • oświadczenie (osoby zameldowane na terenie Miasta),
   • zaświadczenie z Urzędu Gminy, w której jest się zameldowanym;
  3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy – w przypadku osób bezrobotnych:
   • kwoty zasiłków pobranych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (netto/brutto),
   • potwierdzające, że jest się osobą bezrobotną lub przedstawiające okresy, w których posiadano statusu osoby bezrobotnej;
  4. Zaświadczenie z MOPS potwierdzające uzyskaną pomoc w okresie  trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - w przypadku korzystania ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia.
  5. Oświadczenie o pracy dorywczej i dochodach uzyskanych w okresie  trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku).
  6. Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego o wysokości dochodów uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku - w przypadku pobierania świadczeń (emerytura/renta). Należy dołączyć aktualną decyzję o przyznaniu świadczenia.
  7. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych (dotyczy niepełnosprawności wnioskodawców oraz osób z nimi przebywających);
  8. Zaświadczenie ze szkoły – w przypadku kontynuowania nauki (dotyczy pełnoletnich osób ujętych we wniosku);
  9. Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
  10. Dokumenty potwierdzające stan prawny lokali (poświadczenie z właściwej administracji, umowy najmu, aktu notarialnego itp.) – dotyczy lokalu, w którym wnioskodawca jest zameldowany oraz lokalu, w którym przebywa.
  11. Wyrok sądu orzekający o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bądź separację, jak również o sposobie korzystania z mieszkania. Jeżeli sąd nie orzekał o sposobie korzystania z mieszkania, należy dodatkowo dostarczyć dokumenty określające komu przysługuje tytuł prawny do lokalu, w którym wnioskodawca zamieszkiwał w czasie trwania małżeństwa - w przypadku osób rozwiedzionych.
  12. Informacja o terminie przebywania w zakładzie karnym oraz ewentualnym zatrudnieniu i osiąganych dochodach - w przypadku osób przebywających w zakładach karnych.
  13. Kopia umowy najmu lokalu (dotyczy aktualnie zajmowanego lokalu).
  14. Zaświadczenie o przebywaniu w rodzinie zastępczej lub okresie przebywania. W przypadku pobierania świadczeń z PCPR, należy dołączyć zaświadczenie bądź pisemną informację z placówki o wysokości świadczenia uzyskanego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.   

III. Termin złożenia wniosku:

Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta składa raz w roku, w terminie do 31 października w siedzibie wynajmującego,  wypełniony wniosek mieszkaniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

IV. Termin realizacji wniosku:

Realizacja następuje w miarę posiadania wolnych lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Maków Mazowiecki.

V. Opłaty:

Nie pobiera się opłat.

VI. Istotne informacje:

 • Lokale mieszkalne oddawane są w najem członkom wspólnoty samorządowej Miasta, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i posiadają niskie dochody.
 • Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta składa raz w roku, w terminie do 31 października w siedzibie wynajmującego, wypełniony wniosek mieszkaniowy, do którego załącza:
  • dowody potwierdzające przebywanie na terenie Miasta,
  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji oraz oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego. W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz oświadczeniu o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania tych dokumentów,
  • inne zaświadczenia pozwalające ustalić sytuację mieszkaniową, rodzinną i zdrowotną osób wymienionych we wniosku.
 • W toku postępowania wynajmujący może wzywać wnioskodawcę oraz wszystkie pełnoletnie osoby objęte wnioskiem do stawiania się w siedzibie wynajmującego w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentacji niezbędnej do spełniania kryteriów określonych uchwałą.
 •      Niespełnienie wymogów formalnych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W przypadku ponownego ubiegania się o wynajęcie lokalu niezbędne będzie złożenie nowego wniosku.
 •     W drodze ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletne, zawierające poprawnie wypełniony formularz oraz dołączone wymagane dokumenty od wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego i warunku wymienionego w § 3 ust. 1.
 • Wnioskodawcy spełniający kryteria określone w uchwale, zostają wpisani na roczną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu z zasobu Miasta Maków Mazowiecki.
 • Wynajmujący przy współudziale Zespołu do Spraw Mieszkaniowych w terminie do 10 stycznia każdego roku sporządza projekt rocznej listy osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania. Przy sporządzeniu projektu listy brane są pod uwagę osoby, które złożyły wnioski w terminie do dnia 31 października poprzedniego roku, spełniają kryteria dochodowe oraz inne wymogi wynikające z Uchwały. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez jej wywieszenie w siedzibie i na stronie internetowej Wynajmującego (imię i nazwisko oraz liczba punktów). Wnioskodawcy mogą składać uwagi i zastrzeżenia do projektu listy do 31 stycznia. Po uwzględnieniu wniesionych uwag i zastrzeżeń, Zespół do Spraw Mieszkaniowych sporządza listę roczną, którą zatwierdza Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w terminie do 10 lutego każdego roku. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w siedzibie i na stronie internetowej Wynajmującego (imię i nazwisko oraz liczba punktów) na okres 30 dni. W razie zmiany okoliczności wymienionych w załączniku do Uchwały, skutkujących zwiększeniem liczby punktów w trakcie obowiązywania listy, zmiany te będą uwzględnione przy sporządzaniu projektu listy na kolejny rok;
 • Wnioski mieszkaniowe podlegają raz w roku, w terminie od 1 do 31 października, aktualizacji polegającej na złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dochodowego oraz warunku wymienionego w § 3 ust. 1. Niedokonanie aktualizacji w wyznaczonym terminie lub dokonanie aktualizacji w sposób niekompletny, jak również przekroczenie kryterium dochodowego lub niespełnienie warunku wymienionego w  § 3 ust. 1, spowoduje, że wniosek nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu listy rocznej, a w przypadku osób umieszczonych na liście rocznej – spowoduje skreślenie wniosku z obowiązującej listy. W przypadku ponownego ubiegania się o wynajęcie lokalu przez osoby wymienione w ust. 2, niezbędne jest złożenie nowego wniosku. W takim przypadku okres oczekiwania na mieszkanie rozpoczyna swój bieg od momentu złożenia nowego wniosku.

Wniosek o zamianę mieszkania

I. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXIII/271/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
29 lipca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki.

II. Wymagane dokumenty:

1.            Wniosek o zamianę mieszkania;

2.    Załączniki do wniosku:

a) Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, z każdego miesiąca, z wyszczególnieniem składników przychodu podlegającego opodatkowaniu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonej kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);

b)   Poświadczenie zameldowania (dotyczy każdej osoby ujętej we wniosku):

         - oświadczenie (osoby zameldowane na terenie Miasta),

         - zaświadczenie z Urzędu Gminy, w której jest się zameldowanym;

c)    Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy:

   - kwoty zasiłków pobranych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku (netto/brutto),

   - potwierdzające, że jest się osobą bezrobotną lub przedstawiające okresy, w których      posiadano statusu osoby bezrobotnej;

d) Zaświadczenie z MOPS potwierdzające uzyskaną pomoc - pobrane świadczenia w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia;

e) Oświadczenie o pracy dorywczej i dochodach uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dotyczy każdej pełnoletniej osoby ujętej we wniosku);

f)  Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego - w przypadku pobierania świadczeń (emerytura/renta) – świadczenia uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji o przyznaniu świadczenia;

g) Kopia orzeczenia o niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych (dotyczy  niepełnosprawności wnioskodawców oraz osób z nimi przebywających);

h)   Zaświadczenie ze szkoły – w przypadku kontynuowania nauki (dotyczy pełnoletnich osób ujętych we wniosku);

i) Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

j)   Kopie dokumentów potwierdzających stan prawny lokali (poświadczenie z właściwej administracji, umowy najmu lokalu);

k)  Kopia wyroku sądu orzekającego o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bądź separację.

 

III. Termin złożenia wniosku:

Nie ma określonego terminu składania wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego.

IV. Termin realizacji wniosku:

Realizacja wniosku następuje w miarę posiadania wolnych lokali w mieszkaniowym zasobie Miasta Maków Mazowiecki.

V. Opłaty:

Nie pobiera się opłat.

VI. Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych:

1.    Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dokonywana jest
na pisemny wniosek najemców.

2.   Warunkiem dokonania zamiany lokali jest brak zaległości z tytułu czynszu i opłat związanych z korzystaniem z lokali.

3.   Lokal może być przedmiotem zamiany na wolny lokal będący w posiadaniu wynajmującego, gdy:

a)   najemca ubiega się o zamianę na lokal o mniejszym metrażu,

b)  najemca zamieszkuje w lokalu, w którym powierzchnia łączna pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 10 m2,

c)    najemca zamieszkuje w lokalu niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
lub potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej,

d)   ze względu na sytuację rodzinną, społeczną lub ekonomiczną.

4.   Lokale mogą być przedmiotem zamiany pomiędzy najemcami na ich wniosek.

5.  Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być przedmiotem zamiany z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach pod warunkiem:

a)   pisemnej zgody właścicieli lokali,

b)   spełnieniu warunku określonego w § 4 uchwały.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30