Treść strony

Podatek rolny - osoba fizyczna

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018 r., poz. 1004). Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

II. Wymagane dokumenty
Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatnik jest obowiązany do  złożenia w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia –  informacji o gruntach.

III. Opłaty
Wolne od opłaty skarbowej.

IV. Ulgi
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - przez okres 5 lat – zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku – 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna – w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% udokumentowanych rachunkami inwestycyjnymi nakładów i z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
Wszystkie ulgi przyznawane są na wniosek podatnika.

V. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę.

VI. Wynik postępowania
Decyzja administracyjna.

VII. Dodatkowe informacje
1. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.
2. Podatek rolny płatny jest na podstawie decyzji podatkowej otrzymywanej przez podatnika na początku roku podatkowego, w ratach proporcjonalnych w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, w Punkcie Kasowym Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim lub na indywidualny rachunek bankowy lub innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca roku podatkowego (art. 6a ust. 10a ustawy o podatku rolnym).
4. Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.
5. Na pisemny wniosek podatnika organ podatkowy wydaje duplikat decyzji podatkowej.
6. W myśl art. 6c ust. 1 ustawy o podatku rolnym, osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub leśnego dotyczącego przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
    
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta (na parterze Urzędu Miasta).

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Wydział Budżetu i Finansów – pokój nr 2
tel. (29) 71 72 141

VIII. Tryb odwoławczy
Od decyzji ustalającej oraz określającej wysokość zobowiązania podatkowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podatek rolny - osoba prawna

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018 r., poz. 1004). Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

II. Wymagane dokumenty
1. Podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym od początku danego roku podatkowego, jest obowiązany w terminie do 15 stycznia złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu wg określonego wzoru. (pobierz)
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
3. Jeśli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą, albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu podatnik jest obowiązany do  złożenia w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia – korekty deklaracji na podatek rolny.

III. Opłaty
Wolne od opłaty skarbowej.

IV. Ulgi
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha - przez okres 5 lat – zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku – 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna – w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% udokumentowanych rachunkami inwestycyjnymi nakładów i z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

V. Termin załatwienia sprawy
1. Niezwłocznie po złożeniu pełnej dokumentacji – dot. deklaracji podatkowej.
2. Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę.

VI. Wynik postępowania
1. Nie złożenie deklaracji skutkuje wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
2. Decyzja administracyjna dot. przyznania ulgi w podatku rolnym.

VII. Dodatkowe informacje
1. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji.
2. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.
3. Obliczony w deklaracji podatek rolny wpłaca się bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta, bądź w kasie Urzędu, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
4. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (art. 6a ust. 10A ustawy o podatku rolnym).
5. Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki,
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.
    
Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Obsługi Interesanta (na parterze Urzędu Miasta).

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Wydział Budżetu i Finansów – pokój nr 2
tel. (29) 71 72 141

VIII. Tryb odwoławczy
Od decyzji ustalającej oraz określającej wysokość zobowiązania podatkowego przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

IX. Informacja dotycząca podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika                                 
Rozdział 9a ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) reguluje możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Stanowi on, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a § 4 Ordynacji podatkowej pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, do których odnosi się dyspozycja przedmiotowego artykułu, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Wzór pełnomocnictwa został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 562 ze zm.)

Ważne!
Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł   (Konto, na które należy wpłacać opłaty skarbowe: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010 lub w kasie Punktu Kasowego Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim ).
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej. Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej - druk OPL-1.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30