Treść strony

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

I. Podstawy prawne.

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2224 - z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U. z 2017r., poz. 682 - z późn.zm.).
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz.1025 – z późn. zm.).
 4. Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015r.,poz. 1792 - tekst jedn.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044 - z późn.zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194 - z późn.zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r., w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204 - z późn.zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2016r., poz. 1904).

II. Termin i sposób załatwienia sprawy

Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w formie czynności materialno – technicznej, w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Odtworzenia dokonuje wybrany przez wnioskodawcę Kierownik USC.

III. Wymagane dokumenty

Osoba składająca wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą powinna przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
 2. Ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 3. Oryginalny zagraniczny dokument urzędowy będący podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego,
 4. Urzędowe tłumaczenie w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się Kierownikowi USC z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
  W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy strony postępowania działają poprzez pełnomocnika.
 4. W przypadku odtworzenia aktu małżeństwa, gdy wnioskodawcy działają przez pełnomocnika – oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, złożone przed polskim konsulem przez osoby, których odtwarzany akt małżeństwa dotyczy.
  Jeżeli wnioskodawcy stawiają się osobiście w siedzibie USC w Tarnowie, oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa składają przed Kierownikiem USC w Makowie Mazowieckim.
 5. W przypadku gdy wnioskodawcy działają przez pełnomocnika – kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport) osób, których odtwarzany akt urodzenia lub małżeństwa dotyczy – chyba że osoba, której odtwarzany akt stanu cywilnego dotyczy, nie posiada żadnego dokumentu tożsamości, np. małoletnie dziecko.

IV. Opłaty

 1. Wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - 39 zł. Odpis zupełny uważa się za wydany na wniosek.
 2. Pełnomocnictwo - 17 zł.; zwolnienia : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:
  1. poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające tylko do odbioru dokumentów,
  2. jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 3. Wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22 zł.

Opłatę skarbową można zapłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu/oddział Maków Mazowiecki, numer rachunku: 31 8917 0001 0012 5585 2000 0010

V. Ważne informacje

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami. Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się na podstawie przedłożonego przez osobę składającą wniosek dokumentu potwierdzającego zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnionej kopii, w formie czynności materialno-technicznej.

Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie odtworzenia.

Nazwę miejscowości położonej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamieszcza się w pisowni ustalonej przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jest odtwarzana treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku o odtworzenie albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Jeżeli odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o odtworzeniu drugiego małżonka oraz informuje go o prawie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska. Jeżeli odtworzenia treści zagranicznego dokumentu rejestracji stanu cywilnego dokonano na wniosek osoby, której nie dotyczy odtwarzany dokument, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o odtworzeniu osoby, których odtwarzany dokument dotyczy. Jeżeli odtwarzany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego zdarzenie lub potwierdza on zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon, lub odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30