Treść strony

 • Logotypy

DOFINANSOWANIE "MAZOWIECKIEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW DO NAUCZANIA ZDALNEGO"

Miasto Maków Mazowiecki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

 • Plakat informujący o dofinansowaniu

Unikatowa szkoła kompetencji

 • Unikatowa szkoła kompetencji

Miasto maków mazowiecki realizuje Projekt pn. „Unikatowa szkoła kompetencji” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna RPO WM, którego celem jest  podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u  uczniów z SP2 w Makowie Mazowieckim, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych: wyrównawczych i rozwijających (kl.1-3), kółek zainteresowań, wyjazdu edukacyjnego do teatru (kl.4-8), realizację zajęć z jęz. polskiego dla Ukraińców oraz realizację dodatkowych zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem projektu jest również indywidualizacja nauczania i stworzenie każdemu uczniowi najlepszych adekwatnych warunków do uczenia się. Dlatego też innowacją będzie tu wprowadzenie Unikatowego Kodu Uczenia (się)® - UKU - komplementarnego rozwiązania od diagnozy rzeczywistych potrzeb uczniów do wzmocnienia poprzez informacje zwrotne dla ucznia w oparciu o indywidualne raporty (diagnozujące predyspozycje) z połączeniem doskonalenia nauczycieli w formie wspomagania ukierunkowanego na organizację procesów edukacyjnych w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach, dostosowanie sposobów i metod pracy – indywidualizacja oraz dostosowanie warunków w klasie do rzeczywistych potrzeb uczniów.  W ramach projektu zostanie zakupione doposażenie sal lekcyjnych oraz materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do efektywnego prowadzenia ww. zajęć.

Modernizacja dwóch budynków mieszkalnych w Makowie Mazowieckim

DO MAKOWA TRAFIŁO PONAD 1.3 MLN ZŁ WSPARCIA UNIJNEGO

Tytuł projektu: Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim
Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 1 598 790,54 zł
Kwota dofinansowania: 1 358 971,95 zł (1 119 153,37 zł EFRR + 239 818,58 BP)
Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

21 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta podpisał umowę na modernizację dwóch budynków mieszkalnych w Makowie Mazowieckim. Ponad 1,3 mln zł wsparcia unijnego zostało przeznaczonych na modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27a i 33. W ramach projektu wykonane zostanły m.in.: remont ścian piwnic, wymiana drzwi w klatkach schodowych i piwnicach, wymiana okien na poddaszach i w piwnicach, remont ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.

 

 • Podpisanie umowy przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
 • Budynek po remoncie

Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta

Tytuł projektu: Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta
Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 14 693 674.05 zł
Kwota dofinansowania: 7 033 142,95
Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych


Nasz projekt „Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta” oceniono na 54 punkty i tym samym zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Cieszy nas tak wysoka lokata i pozyskanie zewnętrznych pieniędzy. Oznacza, to że nasza dokumentacja była perfekcyjnie przygotowana, dzięki czemu projekt okazał się najlepszy spośród wszystkich ocenianych wniosków. Jest to też docenienie naszego historycznego dorobku, ponieważ prace obejmą najstarszą część Makowa Mazowieckiego. Rewitalizacja Centrum Starego Miasta obok remontu budynku Bet-Hamidrasz, jest jednym ze sztandarowych zadań naszego samorządu. 
Dzięki tej inwestycji przywróciliśmy tej części miasta funkcje społeczno-gospodarcze, a tym samym mieliśmy wpływ na utworzenie z najstarszej części miasta terenu atrakcyjnego pod względem turystycznym oraz estetycznym, ale przede wszystkim możemy czuć się dobrze we własnym „domu”. W ramach projektu zostały wykonane prace inwestycyjne dotyczące rewitalizacji rynku oraz budynku przy ul. Grabowej 14. Zakres prac na rynku obejął remont, budowę i przebudowę nawierzchni wraz z ulicami wokół placów, budowę fontanny wraz z instalacjami wewnętrznymi, remont i przebudowę instalacji oświetleniowej, zagospodarowanie przestrzeni zielenią oraz obiektami małej architektury. Rewitalizacja objęła również remont ulic wychodzących od Rynku tj. ulice Kilińskiego, Kościuszki, Zwrotna, Kościelna, 1-Maja, Poprzeczna, Brzozowa, Buźniczna i Spółdzielcza. 

 • Widok na makowski rynek

Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne

Tytuł projektu: „Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne
Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 1 775 280.93 zł
Kwota dofinansowania: 993 002.6 zł
Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020

Dzięki pozyskanej dotacji zabytkowy budynek bożnicy stał się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, oświatowych oraz artystycznych. Jest dostępny w sposób nieograniczony dla mieszkańców z wszystkich grup społecznych. Rewitalizacja budynku i nadanie mu nowych funkcji jest jedynym tego typu połączeniem zaplecza kulturalnego Miasta z jego wartością historyczną w regionie. W ramach przeprowadzonej inwestycji została wykonana przebudowa budynku i zmiana jego sposobu użytkowania tak, aby w jak najlepszy sposób odwzorować pierwotny wygląd Dawnej Bożnicy Żydowskiej. W efekcie powstały pomieszczenia z przeznaczeniem na salę edukacyjno – konferencyjną, pomieszczenia biurowe  z zapleczem socjalnym, sanitarnym, magazynowym i porządkowym. Rewitalizacja objęła także otoczenie budynku, w którym pojawiły się elementy małej architektury. Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Mimo, iż budynek od kilkunastu lat nie był zamieszkiwany i ulegał coraz większemu zniszczeniu, to zachowały się jeszcze cenne elementy dla tej architektury. Należą do nich cztery słupy Bimy – miejsca gdzie się modlono i czytano Torę. Pod tynkiem odkryto pozostałości polichromii, a pod podłogą elementy starej posadzki - co zostało dodatkowo wyeksponowane.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Osi Priorytetowej V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020.

Budynek – zwany potocznie „małą synagogą” – został wzniesiony w drugiej połowie XIX w. (1873 r) przy Zielonym Rynku 5. Mieściła się w nim sala modlitw, dom studiów religijnych oraz jesziwa. Po drugiej wojnie światowej opuszczony obiekt przeznaczono na mieszkania.

 • Budynek Bet-Hamidrasz PRZED REMONTEM
 • Budynek Bet-Hamidrasz PO REMONCIE

Rozwój usług społecznych na terenie miasta Maków Mazowiecki

Tytuł projektu: Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 496 827.64 zł
Kwota dofinansowania UE: 397 462.11 zł
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społ. dla 30 osób (15K/15M) niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez utworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Makowie Mazowieckim oraz zapewnienie bieżącej działalności w okresie od 01.01.2020 do 31.11.2021 na terenie Makowa Mazowieckiego (woj. mazowieckie) oraz wsparcie 3 (2K/1M) opiekunów faktycznych poprzez organizację szkoleń. W ramach projektu realizowane będą zadania:

 1. Utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim - w ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do funkcjonowania KS tj. meble, gry dla seniorów, multimedia, zakup sprzętu do ćwiczeń oraz rehabilitacyjnego.
 2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim poprzez organizację zajęć dla osób starszych i wynagrodzenie personelu.
  Efektem projektu będzie zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób starszych zamieszkujących Maków Mazowiecki.

Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Maków Mazowiecki

Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Maków Mazowiecki
Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 792 962,50 zł
Kwota dofinansowania UE: 634 370,00 zł
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki. Projekt opracowano na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród nauczycieli (ankiety, spotkania) oraz uczniów i rodziców, którzy wraz z dyrektorami szkół i przedstawicielami rad pedagogicznych wzięli udział w 2 spotkaniach dialogowych zorganizowanych przez JST. Projekt obejmuje 310 uczniów i 61 nauczycieli z obydwu prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki szkół podstawowych przewiduje szereg zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży oraz ich nauczycieli, którzy poprzez udział w nim podniosą swoje kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej (dla klas 1-3 S i klas 4-8 SP oraz 3 klas gimnazjum) oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych dla klas 1-3 SP, jak też dla klas 4-8 SP i 3 klas gimnazjum. Zorganizowane będą także koła zainteresowań dla uczniów starszych. W ramach projektu, jego uczniowie wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Kopernika w Warszawie i Ogrodu Botanicznego. 

Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców

Tytuł projektu: Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców
Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 3 098 301,15 zł
Kwota dofinansowania UE: 2 473 681,56 zł
Działanie: 2.1. E-usługi

Projekt „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” jest wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Maków Mazowiecki, Miasta Siedlce oraz Gminy Zwoleń.
Przedmiotem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych w administracji samorządowej Miasta Maków Mazowiecki, Miasta Siedlce oraz Gminy Zwoleń, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie sprawa w formie elektronicznej.
Zakres projektu obejmuje:

 • elektronizację procesu konsultacji społecznych dla Miasta Maków Mazowiecki, Miasta Siedlce i Gminy Zwoleń,
 • uruchomienie systemu Internetowe Centrum Promocji dla Miasta Maków Mazowiecki, Miasta Siedlce i Gminy Zwoleń,
 • uruchomienie e-usług finansowych dla Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Zwoleń,
 • uruchomienie systemu zarządzania budżetem miasta dla Miasta Siedlce,
 • uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla Miasta Siedlce.

W ramach projektu zostanie wykorzystana w pełni funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Łącznie - przez Miasto Maków Mazowiecki, Miasto Siedlce oraz Gminę Zwoleń - zostanie wdrożonych i uruchomionych 39 e-usług publicznych na 4. poziomie dojrzałości.

 • Budowa PSZOK w Makowie Mazowieckim

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Makowie Mazowieckim

Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Makowie Mazowieckim
Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 765 060,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 355 217,35 zł
Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami


Przedmiotem planowanego projektu była budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Makowie Mazowieckim. W ramach projektu, w celu uzyskania odpowiednich parametrów PSZOK, konieczna była budowa boksów na odpady komunalne, budowa placu na odpady budowlane, zainstalowanie wagi samochodowej, najazdowej 60 t, 18 m oraz utwardzenie terenu. 

Podniesienie jakości oferty dydaktycznej szkół w gminie Maków Mazowiecki

Tytuł projektu: Podniesienie jakości oferty dydaktycznej szkół w Gminie Maków Mazowiecki
Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 1 040 170,80 zł
Kwota dofinansowania UE: 832 136,64 zł
Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Celem głównym projektu jest poprawa potencjału oraz wzrost wiedzy 259 uczennic i 258 uczniów uczęszczających do 4 szkół w Makowie Mazowieckim dzięki objęciu ich kompleksowym wsparciem rozwijającym, wyrównującym i terapeutycznym, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej tych szkół dzięki poprawie wiedzy i kompetencji 79 nauczycielek i 10 nauczycieli i doposażeniu bazy dydaktycznej tych szkół do 30.06.2018r. Wsparciem zostali objęci uczniowie i nauczyciele Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Makowie Mazowieckim.
Projekt koncentruje swoje wsparcie na:

 1. uczniach zdolnych poprzez rozwijanie wiedzy i zainteresowań;
 2. uczniach mających problemy z opanowaniem podstawy programowej poprzez zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;
 3. uczniach niepełnosprawnych oraz posiadających zdiagnozowane deficyty rozwojowe, w tym uczniów o specyficznych potrzebach
  edukacyjnych poprzez zajęcia terapeutyczne;
 4. uczniach w zakresie kompetencji i postaw kluczowych na rynku pracy;
 5. wsparciu nauczycieli;
 6. doposażeniu szkół pod kątem szerokiego wykorzystania TIK oraz metody eksperymentu w codziennej pracy.

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 16:30 piątek 7:30 - 14:30