Treść strony

„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 JST”

Projekt realizowany od października 2011 do września 2013 r. w ramach Działania 5.2 Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany do 5 samorządów z województwa mazowieckiego.

Cel:
Istotą Projektu jest wzrost jakości usług świadczonych przez 5 urzędów z województwa mazowieckiego poprzez:
• przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników urzędów do stosowania europejskich standardów i narzędzi zarządzania w administracji publicznej,
• wdrożenie narządzi samooceny CAF i procesów usprawniających pracę w urzędzie.

Partnerstwo:
Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przez Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie a partnerami są:
• Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
• Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
• Starostwo Powiatowe w Pułtusku
• Urząd Miasta w Makowie Mazowieckim
• Urząd Miasta i Gminy w Pilawie

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na poprawie jakości usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez wprowadzenie spójnego programu zarządzania jakością i wiedzą oraz relacjami z klientem.

Działania:

 1. Wdrożenie metody samooceny CAF w 4 JST.
 2. Cykl warsztatów dla kadry kierowniczej z zarządzania w sektorze publicznym, zarządzania strategicznego, zarządzanie jakością i procesem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzania projektem, zarządzania zmianą i ryzykiem oraz partycypacyjnego modelu zarządzania w administracji publicznej w 5 JST.
 3. Cykl szkoleń specjalistycznych dla pracowników 5 urzędów obejmujących: prawo zamówień publicznych, KPA, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, legislację, ochronę środowiska, prawo budowlane, zarządzanie finansami publicznymi, postępowanie egzekucyjne, dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnej oraz zarządzanie relacjami z klientem.
 4. Kurs komputerowy ECDL oraz kurs języka angielskiego.
 5. Cykl warsztatów obejmujących: prawo geodezyjne i kartograficzne, komunikacje interpersonalną, prawo pracy, finanse w JST, partnerstwo publiczno-prywatne oraz obsługę klienta.
 6. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu zarządzania strategicznego.
 7. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień w procesie zarządzania relacjami z klientem.
 8. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu zarządzania partycypacją społeczną.
 9. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu przejrzystości w urzędzie.
 10. Doradztwo przy wprowadzaniu systemu rozwoju kompetencji kadr.
 11. Forum wymiany doświadczeń.
 12. Seminarium podsumowujące projekt.

Biuro Projektu:
Michał Wójcik - Kierownik Projektu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Długa 23/25, 00-238 Warszawa
tel. (22) 351 93 12 fax. (22) 351 93 10
www.frdl.mazowsze.pl

Projekt „Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego” 5 JST jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr konkursu: 2/POKL/5.2.1/2010Nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-016/11-00 w ramach Działania 5.2 Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany do 5 samorządów z województwa mazowieckiego.

 

Kontakt

Dane teleadresowe

ul.: Moniuszki 6,
06-200 Maków Mazowiecki
(29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
urzad@makowmazowiecki.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek, środa, czwartek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 17:00 piątek 8:00 - 15:00